ඛත්තිය සූත්‍රය

සූත්‍රාන්තපිටකයෙහි

සංයුත්ත නිකාය

ප්‍රථම භාගය

______

සගාථවර්‍ගය

දේවතාසංයුත්තය

2

නන්දන වර්‍ගය

ඒ භාග්‍යවත් අර්‍හත් සම්මාසම්බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා.

 

1.2.4

 

ඛත්තිය සූත්‍රය

 

මා විසින් මෙසේ අසන ලදි. එක් කලක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර සමීපයෙහි වූ ජේතවන නම් අනේපිඬු සිටුහුගේ අරම්හි වැඩවසන සේක. එකල්හි මනා වර්‍ණ ඇති එක්තරා දෙවියෙක් රෑ පෙරයම ඉක්ම ගිය කල්හි මුළු දෙව්රම බබුලුවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත එළැඹියේ ය. එළඹ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ එකත්පසෙක සිටියේ ය.

 

එකත්පසෙක සිටි ඒ දෙවි තෙමේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි මේ ගය කීය:

 

දෙපා ඇත්තවුන් අතුරෙන් ක්ෂ්ත්‍රියයා ශ්‍රේෂ්ඨය. සිව්පාවුන් අතුරෙන් ගවයා ශ්‍රේෂ්ඨය. භාර්‍ය්‍යාවන් අතුරෙන් බාලකාලයෙහි පවා ගන්නා ලද්දී ශ්‍රේෂ්ඨය. පුතුන් අතුරෙන් වැඩිමහල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨය.

 

[භාග්‍යවතුන් වහන්සේ:] දෙපා ඇත්තවුන් අතුරෙන් බුදු රජාණන් වහන්සේ ශ්‍රේෂ්ඨය. සිව්පාවුන් අතුරෙන් අජානීය අශ්වයා ශ්‍රේෂ්ඨය. භාර්‍ය්‍යාවන් අතුරෙන් හිමියා පිණවන්නී ශ්‍රේෂ්ඨය. පුතුන් අතුරෙන් කීකරු වූයේ ශ්‍රේෂ්ඨ යි.