නිද්දාතන්දි සූත්‍රය

සූත්‍රාන්තපිටකයෙහි

සංයුත්ත නිකාය

ප්‍රථම භාගය

______

සගාථවර්‍ගය

දේවතාසංයුත්තය

2

නන්දන වර්‍ගය

ඒ භාග්‍යවත් අර්‍හත් සම්මාසම්බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා.

 

1.2.6

 

නිද්දාතන්දි සූත්‍රය.

මා විසින් මෙසේ අසන ලදි. එක් කලක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර සමීපයෙහි වූ ජේතවන නම් අනේපිඬු සිටුහුගේ අරම්හි වැඩවසන සේක. එකල්හි මනා වර්‍ණ ඇති එක්තරා දෙවියෙක් රෑ පෙරයම ඉක්ම ගිය කල්හි මුළු දෙව්රම බබුලුවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත එළැඹියේ ය. එළඹ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ එකත්පසෙක සිටියේ ය.

 

එකත්පසෙක සිටි ඒ දෙවි තෙමේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි මේ ගය කීය:

 

 

නින්ද, තෙමරිය, අඟමැලි කැඩීම, කුසල් දහම්හි නො ඇල්ම, බත්මතය යන මෙයින් මෙලොව සත්ත්වයන්ට ආර්‍ය මාර්‍ගය ප්‍රකට නො වේ.

 

[භාග්‍යවතුන් වහන්සේ:]

 

නින්ද, තෙමරිය, ඇඟමැලිකැඩීම, කුසල්දහම්හි නො ඇල්ම, බත්මත ය යන මොවුන් වීර්‍ය්‍ය යෙන් දුරුකොට (සිටියහුට) ආර්‍ය්‍යමාර්ගය පිරිසිඳු වේ.