නළවර්‍ගය

සංයුත්ත නිකායේ පලමු වෙනි ග්‍රන්ථය, සගාථවර්‍ගයේ දේවතාසංයුත්තයෙහි, පලමු වෙනි නළ වර්ගයේ 01.ඕඝතරණ සූත්‍රය, 02. නිමොක්ඛ සූත්‍රය, 03.උපනීයති සූත්‍රය, 04. අච්චෙන්ති සූත්‍රය, 05.කතිඡින්ද සූත්‍රය, 06.ජාගර සූත්‍රය, 07.අප්පටිවිදිත සූත්‍රය, 08.සුසම්මුට්ඨ සූත්‍රය, 09.නමානකාම සූත්‍රය, 10.අරඤ්ඤ සූත්‍රය යයි නළවර්‍ගයෙහි සූත්‍ර දේශනාවෝ දහයකි.