අප්පටිවිදිත සූත්‍රය

සූත්‍රාන්තපිටකයෙහි

සංයුත්ත නිකාය

ප්‍රථම භාගය

______

සගාථවර්‍ගය

දේවතාසංයුත්තය

1.නළවර්‍ගය

ඒ භාග්‍යවත් අර්‍හත් සම්මාසම්බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. 

1.1.7

අප්පටිවිදිත සූත්‍රය 

මා විසින් මෙසේ අසන ලදි. එක් කලක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර සමීපයෙහි වූ ජේතවන නම් අනේපිඬු සිටුහුගේ අරම්හි වැඩවසන සේක. එකල්හි මනා වර්‍ණ ඇති එක්තරා දෙවියෙක් රෑ පෙරයම ඉක්ම ගිය කල්හි මුළු දෙව්රම බබුලුවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත එළැඹියේ ය. එළඹ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ එකත්පසෙක සිටියේ ය. 

එකත්පසෙක සිටි ඒ දෙවි තෙමේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ගාථාවෙකින් සැළකෙළේ ය. 

යම් නෛකුන් විසින් (චතුස්සත්‍ය) ධර්‍මයෝ  අවබෝධ නොකරණ ලද්දාහු ද? (ඔහු පරවාදයන් හි පමුණුවනු ලබත් ද? නිදි ගත්තා වූ ඔහු නුපුබුදිත්. ඔවුන්ට පිබිදීමට මේ කාලය යි. 

[භාග්‍යවතුන් වහන්සේ:] 

යම් කෙනෙකුන් විසින් (චතුස්සත්‍යය) ධර්‍මයෝ අවබෝධ කරන ලද්දාහු ද? (ඔහු) පරවාදයන් හී නො පමුණුවනු ලබත්. (සර්‍වඥාබුද්ධාදී) බුදුවරයෝ මනා කොට දැන විෂම ලෝකයෙහි සමව හැසිරෙත්. 

සත්වැනි අප්පටිවිදිත සූත්‍රය නිමියේ ය.