සුසම්මුට්ඨ සූත්‍රය

සූත්‍රාන්තපිටකයෙහි

සංයුත්ත නිකාය

ප්‍රථම භාගය

සගාථවර්‍ගය

දේවතාසංයුත්තය 

1.නළවර්‍ගය

ඒ භාග්‍යවත් අර්‍හත් සම්මාසම්බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. 

1.1.8

සුසම්මුට්ඨ සූත්‍රය 

මා විසින් මෙසේ අසන ලදි. එක් කලක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර සමීපයෙහි වූ ජේතවන නම් අනේපිඬු සිටුහුගේ අරම්හි වැඩවසන සේක. එකල්හි මනා වර්‍ණ ඇති එක්තරා දෙවියෙක් රෑ පෙරයම ඉක්ම ගිය කල්හි මුළු දෙව්රම බබුලුවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත එළැඹියේ ය. එළඹ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ එකත්පසෙක සිටියේ ය. 

එකත්පසෙක සිටි ඒ දෙවි තෙමේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ගාථාවෙකින් සැළකෙළේ ය. 

යම් කෙනෙකුන්ගේ (චතුස්සත්‍යය) ධර්‍මයෝ වෙසෙසින් නැසුනාහු ද? (ඔහු) පරවාදයන් හි පමුණුවනු ලැබෙත්. ඔහු නිදි ගත්තාහු නො පුබුදිත්. ඔවුන්ට පිබිදීමට මේ කාලය යි. 

[භාග්‍යවතුන් වහන්සේ:] 

යම් කෙනෙකුන්ගේ (චතුස්සත්‍යය) ධර්‍මයෝ නො නැසුනාහු ද? (ඔහු) පරවාදයන් හි නො පමුණුවනු ලැබෙත් (සර්‍වඥබුද්ධාදී) බුදුවරු මැනවින් දැන විෂම ලෝකයෙහි සම ව හැසිරෙත් යී. 

අටවැනි සුසම්මුට්ඨසූත්‍රය නිමියේ ය.