සත්තිවර්‍ගය

සංයුත්ත නිකායේ පලමු වෙනි ග්‍රන්ථය, සගාථවර්‍ගයේ දේවතාසංයුත්තයෙහි, තෙවෙනි සත්ති වර්ගයේ සූත්‍ර දේශනා සංඛ්‍යාව සූත්‍ර 10කි.