පජ්ජෝත සූත්‍රය

සූත්‍රාන්තපිටකයෙහි

සංයුත්ත නිකාය

ප්‍රථම භාගය

______

සගාථවර්‍ගය

දේවතාසංයුත්තය

2

සත්ති වර්‍ගය

ඒ භාග්‍යවත් අර්‍හත් සම්මාසම්බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා.

 

1.3.6

 

පජ්ජෝත සූත්‍රය

 

මා විසින් මෙසේ අසන ලදි. එක් කලක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර සමීපයෙහි වූ ජේතවන නම් අනේපිඬු සිටුහුගේ අරම්හි වැඩවසන සේක. එකල්හි මනා වර්‍ණ ඇති එක්තරා දෙවියෙක් රෑ පෙරයම ඉක්ම ගිය කල්හි මුළු දෙව්රම බබුලුවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත එළැඹියේ ය. එළඹ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ එකත්පසෙක සිටියේ ය.

 

එකත්පසෙක සිටි ඒ දෙවි තෙමේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි මේ ගය කීය:

යමෙකින් ලොව බබලා නම් (එබඳු) එළි ලොව කෙතෙක් ද ? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විචාරන්නට අවුත් (සිටින) අපි  එය කෙසේ දනිමු ද?

 

[භාග්‍යවතුන් වහන්සේ:]

 

ලොව එළි සතරෙකි. මෙහි පස් වැන්නෙක් නැත. හිරු දවල් බබලයි. සඳු රෑ බබලයි. තව ද ගින්න දීවා රෑ දෙක්හි ඒ ඒ තැන බබලයි. සර්වඥයන් වහන්සේ බබලන්නවුන් අතුරෙන් ශේෂ්ඨයහ. මේ අලෝකය නිරුත්ත යි.

 

විසිහය වෙනි පජ්ජෝත සූත්‍රය