සතුල්ලපකායිකවග්ගො

සූත්‍රාන්තපිටකයෙහි සංයුත්ත නිකාය ප්‍රථම භාගය වන ______ සගාථවර්‍ගයෙහි _____ දේවතාසංයුත්තයේ 4 වෙනි වර්ගය වන සතුල්ලපකායික වර්ගයයි. සතුල්ලපකායික වර්ගයේ ද සූත්‍ර දේශනා ගණන 10 කි. ඒවා මෙසේ ය.