අනාථපිණ්ඩික වර්ගය

චන්දිමාසො ච වෙණ්හූ ච දීඝලට්ඨි ච නන්දනො චන්දනො වසුදත්තෝ ච සුබ්‍රහ්මා කකුධේන ච උත්තරො නවමෝ වුත්තෝ දසමො අනාථපිණ්ඩිකොති. සූත්‍රාන්තපිටකයෙහි සංයුත්ත නිකායේ ප්‍රථම භාගයෙහි සගාථ වර්ගයට අයත් දෙවෙනි දේවපුත්ත සංයුත්තයේ දෙවෙනි වර්ගය වන අනාථපිණ්ඩික වර්ගය. මෙහි එන සූත්‍ර දේශනාවන් ගණන දහයකි. ඒවා මෙසේ ය.