නානාතිත්ථිය වර්ගය

සංයුත්ත නිකායේ සගාථ වර්ගයේ දෙවෙනි සංයුත්තය වන දේවපුත්ත සංයුත්තයෙහි 3 වෙනි නානාතිත්ථිය වර්ඝයි. මෙහි ද සූත්‍ර දේශනාවන් දහයකි. ඒවා මේ සේ ය.