සුසීම සූත්‍රය

සූත්‍රාන්තපිටකයෙහි

සංයුත්ත නිකාය

ප්‍රථම භාගය

______

සගාථවර්‍ගයේ

2 වෙනි දේවපුත්ත සංයුත්තයේ

3. නානාතිත්ථිය වර්ගය

2.3.9.

සුසීම සූත්‍රය

110. මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර සමීපයෙහි ජේතවන නම් වූ අනේපිඬු සිටුහුගේ අරම්හි වැඩ වසන සේක.

එකල්හි ආයුෂ්මත් ආනන්ද ස්ථවිර තෙමේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත එළඹියේ ය. එළඹ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ එකත්පසෙක හුන්නේ ය. එකත්පසෙක හුන් ආයුෂ්මත් ආනන්ද තෙරණුවන්ට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “ආනන්දය, තොපට ද ශාරිපුත්‍ර තෙමේ නුරුස්නේ දැ”යි මෙය වදාළ සේක.

වහන්ස, බාල නො වූ දුෂ්ට නොවූ මුළා නොවූ නො පෙරලුනු සිත් ඇති කාහට නම් ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ නුරුස්නා හු ද? වහන්ස, ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ  පණ්ඩිතයහ. වහන්ස, ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ මහාප්‍රාඥයහ. වහන්ස, ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ පෘථුප්‍රාඥය හ. වහන්ස, ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ හාසබහුල ප්‍රඥාවෙන් යුක්තයහ. වහන්ස, ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ ජවන ප්‍රඥාවෙන් යුක්තයහ. වහන්ස, ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ තීක්ෂණ ප්‍රඥායහ. වහන්ස, ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ නිර්වෙදික ප්‍රඥා ඇත්තාහ. වහන්ස, ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ අල්පෙච්ඡයහ. වහන්ස, ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ සන්තුෂ්ටයහ. වහන්ස, ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ ප්‍රකර්ෂවිවෙක ඇත්තාහ. වහන්ස, ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ අසංශෘෂ්ටයහ. වහන්ස, ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ පිරිපුන් වීර්යය ඇත්තාහ. වහන්ස, ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ වක්තෲහ. වහන්ස, ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ වචනක්ෂමයහ. වහන්ස, ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ වොදකයහ. වහන්ස, ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ පාපගර්හීහ. වහන්ස, බාල නො වූ දුෂ්ට නොවූ මුළා නො වූ නො පෙරලුනු සිත් ඇති කාට නම් ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ  නුරුස්නාහු ද?

ආනන්දය, එය එසේ ය. ආනන්දය, එය එසේ ය. ආනන්දය, බාල නොවූ දුෂ්ට නොවූ මුළා නොවූ නො පෙරලුනු සිත් ඇති කාහට නම් ශාරිපුත්‍ර තෙමේ නුරුස්නේ ද? ආනන්ද, ශාරිපුත්‍ර තෙමේ පණ්ඩිත ය. ආනන්ද, ශාරිපුත්‍ර තෙමේ මහා ප්‍රාඥ ය. ආනන්ද , ශාරිපුත්‍ර තෙමේ පෘථුප්‍රාඥ ය. ආනන්ද, ශාරිපුත්‍ර තෙමේ හාසබහුල ප්‍රඥා ඇත්තේ ය. ආනන්ද, ශාරිපුත්‍ර තෙමේ ජවනප්‍රඥා ඇත්තේ ය. ආනන්ද, ශාරිපුත්‍ර තෙමේ තීක්ෂණ ප්‍රඥා ඇත්තේ ය. ආනන්ද, ශාරිපුත්‍ර තෙමේ නිර්වේදිකප්‍රඥාවෙන් යුක්ත ය. ආනන්ද, ශාරිපුත්‍ර තෙමේ අල්පේච්ඡ ය. ආනන්ද, ශාරිපුත්‍ර තෙමේ සන්තුෂ්ට ය. ආනන්ද, ශාරිපුත්‍ර තෙමේ ප්‍රකර්ශවිවේකයෙන් යුක්තය. ආනන්ද, ශාරිපුත්‍ර තෙමේ අසංශෘෂ්ට ය. ආනන්ද, ශාරිපුත්‍ර තෙමේ පිරිපුන් වීර්යය ඇත්තේ ය. ආනන්ද, ශාරිපුත්‍ර තෙමේ වක්තෘය. ආනන්ද, ශාරිපුත්‍ර තෙමේ වචනක්ෂමය. ආනන්ද, ශාරිපුත්‍ර තෙමේ චොදක ය. ආනන්ද, ශාරිපුත්‍ර තෙමේ පාපගර්හී ය. ආනන්ද, බාල නොවූ දුෂ්ට නොවූ මුළා නොවූ නො පෙරලුනු සිත් ඇති කාහට නම් ශාරිපුත්‍ර තෙමේ නුරුස්නේ ද?

ඉක්බිති සුසීම දෙව්පුත් තෙමේ ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර  ස්ථවිරයන් වහන්සේගේ ගුණ කියනු ලබන කල්හි මහත් දෙව් පිරිස විසින් පිරිවරණ ලද්දේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත එළඹියේ ය. එළඹ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ එකත්පසෙක සිටියේ ය. එකත්පසෙක සුසීම දෙව්පුත් තෙමේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය සැළ කළේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්ස, එය එසේ ය. සුගතයන් වහන්ස, එය එසේ ය. වහන්ස, බාල නොවූ, දුෂ්ට නොවූ, මුළා නොවූ නො පෙරලුනු සිත් ඇති කාහට නම් ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ නුරුස්නාහු ද? වහන්ස, ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍රස්ථවිරයන් වහන්සේ පණ්ඩිතය හ.  ... වහන්ස, ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍රස්ථවිරයන් වහන්සේ පාපගර්භී හ. වහන්ස, බාල නොවූ දුෂ්ට නොවූ මුළා නොවූ නො පෙරලුනු සිත් ඇති කාහට නම් ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍රස්ථවිරයන් වහන්සේ නුරුස්නාහු ද?

වහන්ස, මම ද යම් යම් දෙව්පුත් පිරිසකට එළඹුනෙම් ද, “ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ පණ්ඩිතය හ.  ... ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍රස්ථවිරයන් වහන්සේ පාපගර්භී හ. බාල නොවූ දුෂ්ට නොවූ මුළා නොවූ නො පෙරලුනු සිත් ඇති කාහට නම් ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍රස්ථවිරයන් වහන්සේ නුරුස්නාහු ද?” යන මේ ශබ්ද ය ම බහුල වශයෙන් අසමි.

ඉක්බිති සුසීමදෙව්පුත්හුගේ දෙව්පුත්පිරිස ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේගේ ගුණ කියනු ලබන කල්හි සතුටු සිත් ඇත්තාහු ප්‍රමුදිත වූවාහු ප්‍රීතිසොම්නස් ඇත්තාහු නන්වැදෑරුම් වර්ණයන් පහළ කෙරෙත්.

ශුභ වූ ජාතිමත් වූ අටැස් වෙරළුමිණෙක් මැනවින් පිරියම් කරණ ලද්දේ රත්පලසෙක තබන ලද්දේ යම් සේ බබලා ද, දිලිසේ ද, පැහැ විහිදුවා ද, එපරිද්දෙන් ම සුසීම දෙව්පුත්හුගේ දෙව්පුත් පිරිස ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේගේ ගුණ කියනු ලබන කල්හි සතුටු සිත් ඇත්තාහු ප්‍රමුදිත වූවාහු ප්‍රීතිසොම්නස් ඇත්තාහු නන් වැදෑරුම් වර්ණයන් පහළ කෙරෙත්.

දක්ෂ රන්කරු පුතකු විසින් කෝවාමුවෙහි මොනවට පිස ශුද්ධ කරණ ලද දඹරන්මුවා නිකෙක් රත්පලසෙක තබන ලද්දේ යම් සේ බබලා ද, දිලිසේද, පැහැ විහිදුවා ද, එසෙයින් ම සුසීම දෙව්පුත්හුගේ දෙව්පුත් පිරිස .... නන් වැදෑරුම් වර්‍ණයන් පහළ කෙරෙත්.

ශරත් කල රෑ අලුයම පහ වූ වලාකුල් ඇති අහස පිරිසිදු වූ කල්හි පහන්තරුව යම් සේ බබලාද, දිලිසේ ද, පැහැ විහිදුවා ද, එසෙයින් ම සුසීම දෙව්පුත්හුගේ දෙව්පුත් පිරිස .... නන් වැදෑරුම් වර්ණයන් පහළ කෙරෙත්.

ශරත් කල පහ වූ වලාකුල් ඇති අහස පිරිසිදු වූ කල්හි හිරු අහසට නැගෙන්නේ අහසෙහි වූ සියලු අඳුර නසා යම් සේ බබලා ද, දිලිසේ ද, පැහැ විහිදුවා ද, එසෙයින්ම සුසීම දෙව්පුත්හුගේ දෙව්පුත් පිරිස .... නන් වැදෑරුම් වර්ණයන් පහළ කෙරෙත්.

සුසීම දෙව්පුත් තෙමේ ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ ඇරබ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි මේ ගාථාව කීය:

පණ්ඩිත යයි ප්‍රකට වූ ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ නො කිපෙන සුල්ලහ, අපිස්හ, මොළොක්හ, දැමුනහ යි ශාස්තෲන් වහන්සේ විසින් වණනලද ගුණ ඇති සෘෂිවරයෙකි.

ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍රයන් ඇරබ සුසීම දෙව්පුත්හට ගාථායෙකින් වදාළ සේක.

පණ්ඩිත යයි ප්‍රසිද්ධ වූ නො කිපෙන සුලු අපිස් මොළොක් දැමුණු ඉතා දැමුණු සැරියුත් තෙමේ කාලය අපේක්ෂා කරයි.

සුසීම සූත්‍රය නිමියේ ය.