උපාසක වර්ගය

සූත්‍රාන්තපිටකයෙහි, සංයුත්ත නිකායේ, ප්‍රථම භාගයේ සගාථවර්ගයට අයත් __________________ 7. බ්‍රහ්මණ සංයුත්තයේ ______________________ 2 වෙනි උපාසක වර්ගය එහි අනුවාදය මෙසේ යි.