චාලා සූත්‍රය

සූත්‍රාන්තපිටකයෙහි,

සංයුත්ත නිකායේ,

ප්‍රථම භාගයේ

සගාථවර්ගයට අයත්
__________________

5. භික්ඛුනී සංයුත්තයේ

______________________

1.භික්ඛුනී වර්ගය

5.1.6

චාලා සූත්‍රය

167. සැවැත්නුවර -

එකල්හි චාලා මෙහෙණ පෙරවරු හැඳ පෙර ව පාසිවුරු ගෙණ සැවැත්නුවරට පිඬු පිණිස පිවිසිනී ය. සැවැත්නුවර පිඬු පිණිස හැසිර පසුබත පිණ්ඩපාතයෙන් වැලකුනී දිවාවිහරණය පිණිස අන්ධවනය වෙත එළඹුන. අන්ධවනයට පිවිස එක්තරා රුක්මුලෙක දිවාවිහරණය පිණිස හුන.

ඉක්බිති පවිටු මරු චාලා මෙහෙණ වෙත එළඹියේ ය. එළඹ චාලා මෙහෙණහට මෙය කී ය.

මෙහෙණ, තෝ කුමක් නොරුස්නෙහි ද?

[චාලා මෙහෙණ:]

ඇවැත්නි, මම ජාතිය නො රුස්නෙමි.

[මරු;]

කුමක් හෙයින් ජාතිය නො රුස්නෙහි ද? උපන් තැනත්තේ කම්සැප විඳී. මෙහෙණ, ජාතිය නුරුස්ව යන මේ දෘෂ්ටිය කවර අඳබලෙක් තිට ගැන්වි ද?

[චාලා මෙහෙණ:]

උපන්නහුට මරණය වෙයි. උපන් තැනැත්තේ බැඳුම් වද උවදුරු යන දුක් විඳී, එහෙයින් ජාතිය නො රුස්නෙමි.

යමෙක් මා සත්‍යයෙහි පිහිට වී ද, ඒ සර්වඥයන් වහන්සේ ජාතිය ඉක්මවන දහම සියලු දුක් නැසීම පිණිස දෙසූ සේක.

රූපභවයට පැමිණි යම් සත්ව කෙනෙක් වෙද් ද, අරූපභවයෙහි සිටින යම් සත්ව කෙනෙකුත් වෙද්ද, නිවණ නො දන්නා ඔහු පුනර්භවයට පැමිණෙන සුලු වෙති.

ඉක්බිති පවිටු මරු තෙමේ … එහි ම අතුරුදන් වි ය.

සවැනි චාලා සූත්‍රය නිමියේ ය.