ආයුෙවග්ගො

සංයුත්ත නිකායේ , සාගාථවග්ග පාලියේ සිව්වැනි මාර සංයුත්තයේ එන පලමු වෙනි වර්ගය යි ආයු වර්ගයෙහි සූත්‍ර දේශනා 10කි ඒවා නම්