මාර වර්ගය

සංයුත්ත නිකායේ සගාථවග්ගයෙහි සිව්වැනි මාර සංයුත්තයේ තෙවෙනි මාර වර්ගයයි. මෙම වර්ගයට අයත් සූත්‍ර දේශනාවන්ගේ ගණන 5ක් ඒවා නම්.