රජ්ජ වර්ගය

සංයුත්ත නිකායේ සගාථවග්ගයේ සිව්වැනි මාර සංයුත්තයේ දෙවෙනි රජ්ජ වර්ගයයි. මෙම වර්ගයට අයත් සූත්‍ර දේශනාවන්ගේ ගණන සූත්‍ර දේශනා 10කි. ඒවා නම්