ඉන්දක වර්ගය

සූත්‍රාන්තපිටකයෙහි, සංයුත්ත නිකායේ, ප්‍රථම භාගයේ සගාථවර්ගයට අයත් __________________ 10. යක්ඛ සංයුත්තයේ ____________________ 1.ඉන්දක වර්ගය යි එහි සූත්‍රානුවාදය මෙසේ යි.