වඞ්ගීස වර්ගය

සූත්‍රාන්තපිටකයෙහි, සංයුත්ත නිකායේ, ප්‍රථම භාගයේ සගාථවර්ගයට අයත් __________________ 8. වඞ්ගීස සංයුත්තයේ ____________________ පලමු වෙනි වඞ්ගීස වර්ගය යි එහි සූත්‍ර අනුවාදය මෙසේ ය.