වන්දනා සූත්‍රය

සූත්‍රාන්තපිටකයෙහි,

සංයුත්ත නිකායේ,

ප්‍රථම භාගයේ

 

සගාථවර්ගයට අයත්

__________________

11. සක්‌ක සංයුත්‌තයේ

සත්තවතවර්ගය

 

11.2.7

 වන්‌දනා සූත්‍රය 

263. සැවැත්නුවර -

 

එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දිවාවිහරණයට වැඩිසේක් පිළිසලන ඇති සේක. ඉක්බිති සක්දෙව් රජ ද සහම්පති බඹු ද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත එළඹියහ. එළඹ වෙන වෙන දොරබා ඇසුරු කොට සිටියහ. එකල්හි සක්දෙව්රජ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සමීපයෙහි මේ ගාථාව කීය.

 

වීරයන් වහන්ස, දිනන ලද සඞ්ග්‍රාම ඇත්තානෙනි, බහා තබන ලද බර ඇත්තවුන් වහන්ස, ණය නැත්තානෙනි, නැගී සිටිනු මැනවි. ලොව හැසිරෙණු මැනවි. මුබ වහන්සේගේ සිතත් පුණුරැසි රැයක් සඳ මෙන් මැනවින් මිදුනේ ය.

 

[භගවත්තු:]

 

දේවේන්ද්‍රය. තථාගතයෝ මෙසේ නො ම වැඳිය යුත්තාහ. දේවේන්ද්‍රය. තථාගතයෝ මෙසේ වැඳිය යුත්තාහ.

 

වීරයන් වහන්ස, විජිතසඞ්ග්‍රාමයන් වහන්ස, සාර්ථවාහයන් වහන්ස, අනණයන් වහන්ස, නැඟී සිටිනු මැනවි. ලොව හැසිරෙණු මැනව. භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ධර්මය දේශනා කරණු මැනව අවබෝධ කරන්නෝ ඇත.

සත්වැනි වූ වන්දනා සූත්‍රය නිමියේ ය.