නදුබ්භිය සූත්‍රය

සූත්‍රාන්තපිටකයෙහි

සංයුත්ත නිකායේ,

ප්‍රථම භාගයේ

 

සගාථවර්ගයට අයත්

__________________

11. සක්‌ක සංයුත්‌තය

11.1.7

නදුබ්භිය සූත්‍රය

 

   

253. සැවැත්නුවර -

මහණෙනි, පෙර වූවක් කියමි. එකලා වූ විවේකයෙන් යුත් සක්දෙවිඳුහට “මාගේ යම් පසමිතුරෙක් වන්නේ නම් ඔහුට ද මම ද්‍රෝහ නො කරන්නෙමි”යි මෙබඳු චිත්තපරිවිතර්කයෙක් පහළ විය.

මහණෙනි, එකල්හි වේපචිත්ති අසුරිඳු තමසිතින් සක්දෙවිඳුගේ චිත්තපරිවිතර්කය දැන සක්දෙවිඳු වෙත එළඹියේ ය.

මහණෙනි, සක්දෙවිඳු එන්නා වූ වෙපචිත්ති අසුරිඳු දුරදී ම දැක්කේ ය. දැක වේපචිත්ති අසුරිඳුහට “වෙපචිත්ති සිටුවා (තෝ) ගන්නා ලද්දෙහිය”යි මෙය කී ය.

නිදුකානෙනි, පෙර මුබට යම් සිතෙක් වී ද, නිදුකානෙනි, මුබ ඒ සිත ම පහ කළහු ද? වෙපචිත්ති, මට ද්‍රෝහ නොකරණ බවට දිවුරව.

බොරු කියන්නාහට යම් පවෙක් වේ ද, ආර්යෝපවාද කරන්නහුට යම් පවෙක් වේ ද, මිත්‍රද්‍රෝහියාට යම් පවෙක් වේ ද, ආකෘතඥයාට යම් පවෙක් වේ ද, සක්දෙවිඳුනි, යමෙක් මුබට ද්‍රෝහ කෙරේ නම් එබඳු පවක් ම (හෙ තෙමේ) ස්පර්ශ කෙරෙයි (ලබයි).

 

සත්වැනි වූ නදුබ්භිය සූත්‍රය නිමියේ ය.