අනිච්චවර්ගය

1.අජ්ඣත්තානිච්ච සූත්‍රය. 2. අජ්ඣත්තදුක්ඛසූත්‍රය. 3. අජ්ඣත්තානත්ත සූත්‍රය. 4. බාහිරානිච්ච සූත්‍රය. 5. බාහිරදුක්ඛ සූත්‍රය. 6. බාහිරානත්ත සූත්‍රය. 7. දුතිය අජ්ඣත්තානිච්ච සූත්‍රය. 8. දුතිය අජ්ඣත්තදුක්ඛ සූත්‍රය. 9. දුතිය අජ්ඣත්තානත්ත සූත්‍රය. 10. දුතිය බාහිරානිච්ච සූත්‍රය. 11. දුතිය බාහිරදුක්ඛ සූත්‍රය. 12. දුතිය බාහිරානත්ත සූත්‍රය යැයි මෙම වර්ගයෙහි සුත්‍ර දේශනා ගණන 12කි.