දුතිය බාහිරදුක්ඛ සූත්‍රය

දුතිය බාහිරදුක්ඛ සුත්‍රය

 11. මා විසින් මෙසේ අසන ලදි. එක් සමයෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර සමීපයෙහි ජේතවන නම් වූ අනේපිඩු සිටුහුගේ අරම්හි වැඩ වසන සේක. එහි දී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ‘මහණෙනි‘යි භික්ෂූන් ඇමතූ සේක. ඒ භික්ෂූහු වහන්සැ යි භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පිළිවදන් ඇස්වූහ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තෙල වදාළ සේක:

මහණෙනි, අතීතනාගත රූප දුක් ය. පවත්නා රූප පිළිබඳ ව කවර කථා ද, මහණෙනි, මෙසේ දක්නා බහුශ්‍රැත අරිසවු අතීත රූපයෙහි නිර්පෙක්ෂ වෙයි. අනාගත රූප නො පතයි. පවත්නා රූපයෙහි කලකිරීම පිණිස නො ඇල් ම පිණිස නිරෝධය පිණිස පිළිපන්නේ වෙයි.       

         මහණෙනි, අතීතනාගත ශබ්ද දුක් ය. පවත්නා ශබ්ද පිළිබඳ ව කවර කථා ද, මහණෙනි, මෙසේ දක්නා බහුශ්‍රැත අරිසවු අතීත ශබ්දයෙහි නිර්පෙක්ෂ වෙයි. අනාගත ශබ්දය නො පතයි. පවත්නා ශබ්දයෙහි කලකිරීම පිණිස නො ඇල් ම පිණිස නිරෝධය පිණිස පිළිපන්නේ වෙයි.

මහණෙනි, අතීතනාගත ගඳ දුක් ය. පවත්නා ගඳ පිළිබඳ ව කවර කථා ද, මහණෙනි, මෙසේ දක්නා බහුශ්‍රැත අරිසවු අතීත ගන්ධයෙහි නිර්පෙක්ෂ වෙයි. අනාගත ගන්ධය නො පතයි. පවත්නා ගන්ධයෙහි කලකිරීම පිණිස නො ඇල් ම පිණිස නිරෝධය පිණිස පිළිපන්නේ වෙයි.

මහණෙනි, අතීතනාගත රස දුක් ය. පවත්නා රස පිළිබඳ ව කවර කථා ද, මහණෙනි, මෙසේ දක්නා බහුශ්‍රැත අරිසවු අතීත රසෙහි නිර්පෙක්ෂ වෙයි. අනාගත රස නො පතයි. පවත්නා රසෙහි කලකිරීම පිණිස නො ඇල් ම පිණිස නිරෝධය පිණිස පිළිපන්නේ වෙයි.

මහණෙනි, අතීතනාගත පහස දුක් ය. පවත්නා පහස පිළිබඳ ව කවර කථා ද, මහණෙනි, මෙසේ දක්නා බහුශ්‍රැත අරිසවු අතීත පහසෙහි නිර්පෙක්ෂ වෙයි. අනාගත පහස නො පතයි. පවත්නා පහසෙහි කලකිරීම පිණිස නො ඇල් ම පිණිස නිරෝධය පිණිස පිළිපන්නේ වෙයි.

මහණෙනි, අතීතනාගත  දහම් දුක් ය පවත්නා දහම් පිළිබඳ කවර කථා යැ මහණෙනි මෙසේ දක්නා බහුශ්‍රැත අරීසව් ඉකුත් දහම්හි නිරපේක්ෂ වෙයි. නො පැමිණි දහම් නො පතයි. පවත්නා දහම්හි කලකිරීම පිණිස නො ඇල්ම පිණිස නිරෝධය පිණිස පිළිපන්නේ වේ.

මහණෙනි, මෙසේ දක්නා බහුශ්‍රැත අරීසවු රූපයෙහි දු කලකිරෙයි, ශබ්දයෙහි දු කලකිරෙයි, ගන්ධයෙහි දු කලකිරෙයි, රසෙහි දු කලකිරෙයි, පහස්හි දු කලකිරෙයි, දහම්හි දු කලකිරෙයි, කලකිරෙන්නේ නො ඇලෙයි. නො ඇල්මෙන් සසරින් මිදෙයි. මිදුණු කල්හි ‘මිදිණැ‘යි දැනීම වෙයි. ජාතිය ක්ෂීණ විය. බඹසර වැස නිමවන ලද. කටයුතු කරන ලද. මේ රහත් බව පිණිස අනෙකක් නැතැ“යි දැන ගනි යි.

එකොළොස් වැනි වූ දුතිය බාහිරදුක්ඛ සූත්‍රය නිමියේ ය.

සළායතන සංයුත්තය