ඛයධම්ම සූත්‍රය

1.4.7

ඛයධම්ම සූත්‍රය

39. මහණෙනි, සියල්ල ක්ෂය  වනසුලු යැ.............

 මහණෙනි, සියල්ල ක්ෂය  වනසුලු යැ  මහණෙනි, කවර සියල්ලක් මැරෙණ සුලු  ද යත්:

මහණෙනි, ඇස ක්ෂය  වනසුලු යැ . රූපයෝ ක්ෂය  වනසුලු යැ. චක්ඛුවිඤ්ඤාණය ක්ෂය  වනසුලු යැ . චක්ඛුසම්ඵස්සය ක්ෂය  වනසුලු යැ . චක්ඛුසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම්  හෙ ද ක්ෂය  වනසුලු යැ .

කන ක්ෂය  වනසුලු යැ . ශබ්දයෝ ක්ෂය  වනසුලු යැ . සෝතවිඤ්ඤාණය ක්ෂය  වනසුලු යැ . සෝතසම්ඵස්සය ක්ෂය  වනසුලු යැ . සෝතසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද ක්ෂය  වනසුලු යැ .

නැහැය ක්ෂය  වනසුලු යැ . ගන්ධයෝ ක්ෂය  වනසුලු යැ . ඝාණවිඤ්ඤාණය ක්ෂය  වනසුලු යැ . ඝාණසම්ඵස්සය ක්ෂය  වනසුලු යැ . ඝාණසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද ක්ෂය  වනසුලු යැ .

දිව ක්ෂය  වනසුලු යැ . රසයෝ ක්ෂය  වනසුලු යැ . ජිවිහාවිඤ්ඤාණය ක්ෂය  වනසුලු යැ . ජිව්හාසම්ඵස්සය ක්ෂය  වනසුලු යැ . ජිව්හාසම්ඵස්සය  නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද ක්ෂය  වනසුලු යැ .

කය ක්ෂය  වනසුලු යැ . ඵොට්ඨබ්බයෝ ක්ෂය  වනසුලු යැ . කායවිඤ්ඤාණය ක්ෂය  වනසුලු යැ . කායසම්ඵස්සය ක්ෂය  වනසුලු යැ . කායසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද ක්ෂය  වනසුලු යැ .

මනස ක්ෂය  වනසුලු යැ . ධර්මයෝ ක්ෂය  වනසුලු යැ . මනොවිඤ්ඤාණය ක්ෂය  වනසුලු යැ . මනෝසම්ඵස්සය ක්ෂය  වනසුලු යැ . මනෝසම්ඵස්සය  නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද ක්ෂය  වනසුලු යැ .

මහණෙනි, මෙසේ දක්නා ශ්‍රැතවත් ආර්යශ්‍රාවක ඇසෙහිත් කලකිරෙයි. රූපයන්හිත් කලකිරෙයි චක්ඛුවිඤ්ඤාණයෙහිත් කලකිරෙයි. චක්ඛුසම්ඵස්සයෙහිත් කලකිරෙයි. චක්ඛු සම්ඵස්සය නිසා සුව හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදනායෙක් වේ නම් එහිත් කලකිරෙයි......

කනෙහිත් කලකිරෙයි.......

දිවෙහිත් කලකිරෙයි රසයන්හිත් කලකිරෙයි. ජිව්හාවිඤ්ඤාණයෙහිත් කලකිරෙයි. ජිව්හාසම්ඵස්සයෙහිත් කලකිරෙයි ජිව්හාසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් වූ හෝ නො සුව වූ හෝ යම් වේදනායෙක් උපදී නම් එහිත් කලකිරෙයි......

කයෙහිත් කලකිරෙයි.....

සිතෙහිත් කලකිරෙයි ධර්මයන්හිත් කලකිරෙයි මනෝවිඤ්ඤාණයෙහිත් කලකිරෙයි. මනෝසම්ඵස්සයෙහිත් කලකිරෙයි. මනෝසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදනායෙක් උපදී නම් එහිත් කලකිරෙයි කලකිරෙන්නේ නො ඇලෙයි. නො ඇල්මෙන් මිදෙයි. මිදුනු කල්හි මිදුණේ යයි දැනීම වෙයි. ජාතිය ක්ෂය වූවා ය. බඹසර වැස නිමවන ලදි. කටයුතු කරන ලදි. මේ රහත් බැව් පිණිස අනෙකක් නැතැයි දැනගනි යි.

සත්වැනි   වූ ඛයධම්ම  සූත්‍රය නිමියේ ය.