ජරාධම්ම සූත්‍රය

1.4.2

ජරාධම්ම සූත්‍රය

34. සැවැත්නුවර -

මහණෙනි, සියල්ල දිරණ සුලු යැ මහණෙනි, කවර සියල්ලක් දිරණ සුලු  ද යත්:

මහණෙනි, ඇස දිරණ සුලු යැ. රූපයෝ දිරණසුල්ලහ. චක්ඛුවිඤ්ඤාණය දිරණ සුලු යැ. චක්ඛුසම්ඵස්සය දිරණ සුලු යැ. චක්ඛුසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද දිරණ සුලු යැ.

කන දිරණ සුලු යැ. ශබ්දයෝ දිරණ සුල්ලහ. සෝතවිඤ්ඤාණය දිරණ සුලු යැ. සෝතසම්ඵස්සය දිරණ සුලු යැ. සෝතසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද දිරණ සුලු යැ.

නැහැය දිරණ සුලු යැ. ගන්ධයෝ දිරණ සුල්ලහ. ඝාණවිඤ්ඤාණය දිරණ සුලු යැ. ඝාණසම්ඵස්සය දිරණ සුලු යැ. ඝාණසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද දිරණ සුලු යැ.

දිව දිරණ සුලු යැ. රසයෝ දිරණ සුල්ලහ. ජිවිහාවිඤ්ඤාණය දිරණ සුලු යැ. ජිව්හාසම්ඵස්සය දිරණ සුලු යැ. ජිව්හාසම්ඵස්සය  නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද දිරණ සුලු යැ.

කය දිරණ සුලු යැ. ඵොට්ඨබ්බයෝ දිරණ සුල්ලහ. කායවිඤ්ඤාණය දිරණ සුලු යැ. කායසම්ඵස්සය දිරණ සුලු යැ. කායසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් දිරණ නම් හෙ ද දිරණ සුලු යැ.

මනස දිරණ සුලු යැ. ධර්මයෝ දිරණ සුල්ලහ. මනොවිඤ්ඤාණය දිරණ සුලු යැ. මනෝසම්ඵස්සය දිරණ සුලු යැ. මනෝසම්ඵස්සය  නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද දිරණ සුලු යැ.

මහණෙනි, මෙසේ දක්නා ශ්‍රැතවත් ආර්යශ්‍රාවක ඇසෙහිත් කලකිරෙයි. රූපයන්හිත් කලකිරෙයි චක්ඛුවිඤ්ඤාණයෙහිත් කලකිරෙයි. චක්ඛුසම්ඵස්සයෙහිත් කලකිරෙයි. චක්ඛු සම්ඵස්සය නිසා සුව හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදනායෙක් වේ නම් එහිත් කලකිරෙයි......

කනෙහිත් කලකිරෙයි.......

දිවෙහිත් කලකිරෙයි රසයන්හිත් කලකිරෙයි. ජිව්හාවිඤ්ඤාණයෙහිත් කලකිරෙයි. ජිව්හාසම්ඵස්සයෙහිත් කලකිරෙයි ජිව්හාසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් වූ හෝ නො සුව වූ හෝ යම් වේදනායෙක් උපදී නම් එහිත් කලකිරෙයි......

කයෙහිත් කලකිරෙයි.....

සිතෙහිත් කලකිරෙයි ධර්මයන්හිත් කලකිරෙයි මනෝවිඤ්ඤාණයෙහිත් කලකිරෙයි. මනෝසම්ඵස්සයෙහිත් කලකිරෙයි. මනෝසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදනායෙක් උපදී නම් එහිත් කලකිරෙයි කලකිරෙන්නේ නො ඇලෙයි. නො ඇල්මෙන් මිදෙයි. මිදුනු කල්හි මිදුණේ යයි දැනීම වෙයි. ජාතිය ක්ෂය වූවා ය. බඹසර වැස නිමවන ලදි. කටයුතු කරන ලදි. මේ රහත් බැව් පිණිස අනෙකක් නැතැයි දැනගනි යි.

දෙවැනි වූ ජරාධම්ම සූත්‍රය නිමියේ ය.