ජාතිධම්ම සූත්‍රය

1.4.1

ජාතිධම්මසුත්තං

33. සැවැත්නුවර

            මහණෙනි, සියල්ල උපදිනසුලු යැ මහණෙනි, කවර සියල්ලක් උපදිනසුලු ද යත්:

මහණෙනි, ඇස උපදිනසුලු යැ. රූපයෝ උපදිනසුල්ලහ. චක්ඛුවිඤ්ඤාණය උපදිනසුලු යැ. චක්ඛුසම්ඵස්සය උපදෙනසුලු යැ. චක්ඛුසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද උපදින සුලු යැ.

කන උපදිනසුලු යැ. ශබ්දයෝ උපදිනසුල්ලහ. සෝතවිඤ්ඤාණය උපදිනසුලු යැ. සෝතසම්ඵස්සය උපදින සුලු යැ. සෝතසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද උපදිනසුලු යැ.

නැහැය උපදිනසුලු යැ. ගන්ධයෝ උපදිනසුල්ලහ. ඝාණවිඤ්ඤාණය උපදිනසුලු යැ. ඝාණසම්ඵස්සය උපදින සුලු යැ. ඝාණසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද උපදිනසුලු යැ.

දිව උපදිනසුලු යැ. රසයෝ උපදිනසුල්ලහ. ජිවිහාවිඤ්ඤාණය උපදිනසුලු යැ. ජිව්හාසම්ඵස්සය උපදින සුලු යැ. ජිව්හාසම්ඵස්සය  නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද උපදිනසුලු යැ.

කය උපදිනසුලු යැ. ඵොට්ඨබ්බයෝ උපදිනසුල්ලහ. කායවිඤ්ඤාණය උපදිනසුලු යැ. කායසම්ඵස්සය උපදින සුලු යැ. කායසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද උපදිනසුලු යැ.

මනස උපදිනසුලු යැ. ධර්මයෝ උපදිනසුල්ලහ. මනොවිඤ්ඤාණය උපදිනසුලු යැ. මනෝසම්ඵස්සය උපදින සුලු යැ. මනෝසම්ඵස්සය  නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද උපදිනසුලු යැ.

මහණෙනි, මෙසේ දක්නා ශ්‍රැතවත් ආර්යශ්‍රාවක ඇසෙහිත් කලකිරෙයි. රූපයන්හිත් කලකිරෙයි චක්ඛුවිඤ්ඤාණයෙහිත් කලකිරෙයි. චක්ඛුසම්ඵස්සයෙහිත් කලකිරෙයි. චක්ඛු සම්ඵස්සය නිසා සුව හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදනායෙක් වේ නම් එහිත් කලකිරෙයි......

කනෙහිත් කලකිරෙයි.......

දිවෙහිත් කලකිරෙයි රසයන්හිත් කලකිරෙයි. ජිව්හාවිඤ්ඤාණයෙහිත් කලකිරෙයි. ජිව්හාසම්ඵස්සයෙහිත් කලකිරෙයි ජිව්හාසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් වූ හෝ නො සුව වූ හෝ යම් වේදනායෙක් උපදී නම් එහිත් කලකිරෙයි......

කයෙහිත් කලකිරෙයි.....

සිතෙහිත් කලකිරෙයි ධර්මයන්හිත් කලකිරෙයි මනෝවිඤ්ඤාණයෙහිත් කලකිරෙයි. මනෝසම්ඵස්සයෙහිත් කලකිරෙයි. මනෝසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදනායෙක් උපදී නම් එහිත් කලකිරෙයි කලකිරෙන්නේ නො ඇලෙයි. නො ඇල්මෙන් මිදෙයි. මිදුනු කල්හි මිදුණේ යයි දැනීම වෙයි. ජාතිය ක්ෂය වූවා ය. බඹසර වැස නිමවන ලදි. කටයුතු කරන ලදි. මේ රහත් බැව් පිණිස අනෙකක් නැතැයි දැනගනි යි.