මරණධම්ම සූත්‍රය

1.4.4

මරණධම්ම සූත්‍රය

36. මහණෙනි, සියල්ල මැරෙණ සුලු යැ මහණෙනි, කවර සියල්ලක් මැරෙණ සුලු  ද යත්:

මහණෙනි, ඇස මැරෙණ සුලු යැ. රූපයෝ මැරෙණ සුල්ලහ. චක්ඛුවිඤ්ඤාණය මැරෙණ සුලු යැ. චක්ඛුසම්ඵස්සය මැරෙණ සුලු යැ. චක්ඛුසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම්  හෙ ද මැරෙණ සුලු යැ.

කන මැරෙණ සුලු යැ. ශබ්දයෝ මැරෙණ සුල්ලහ. සෝතවිඤ්ඤාණය මැරෙණ සුලු යැ. සෝතසම්ඵස්සය මැරෙණ සුලු යැ. සෝතසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද මැරෙණ සුලු යැ.

නැහැය මැරෙණ සුලු යැ. ගන්ධයෝ මැරෙණ සුල්ලහ. ඝාණවිඤ්ඤාණය මැරෙණ සුලු යැ. ඝාණසම්ඵස්සය මැරෙණ සුලු යැ. ඝාණසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද මැරෙණ සුලු යැ.

දිව මැරෙණ සුලු යැ. රසයෝ මැරෙණ සුල්ලහ. ජිවිහාවිඤ්ඤාණය මැරෙණ සුලු යැ. ජිව්හාසම්ඵස්සය මැරෙණ සුලු යැ. ජිව්හාසම්ඵස්සය  නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද මැරෙණ සුලු යැ.

කය මැරෙණ සුලු යැ. ඵොට්ඨබ්බයෝ මැරෙණ සුල්ලහ. කායවිඤ්ඤාණය මැරෙණ සුලු යැ. කායසම්ඵස්සය මැරෙණ සුලු යැ. කායසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද මැරෙණ සුලු යැ.

මනස මැරෙණ සුලු යැ. ධර්මයෝ මැරෙණ සුල්ලහ. මනොවිඤ්ඤාණය මැරෙණ සුලු යැ. මනෝසම්ඵස්සය මැරෙණ සුලු යැ. මනෝසම්ඵස්සය  නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද මැරෙණ සුලු යැ.

මහණෙනි, මෙසේ දක්නා ශ්‍රැතවත් ආර්යශ්‍රාවක ඇසෙහිත් කලකිරෙයි. රූපයන්හිත් කලකිරෙයි චක්ඛුවිඤ්ඤාණයෙහිත් කලකිරෙයි. චක්ඛුසම්ඵස්සයෙහිත් කලකිරෙයි. චක්ඛු සම්ඵස්සය නිසා සුව හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදනායෙක් වේ නම් එහිත් කලකිරෙයි......

කනෙහිත් කලකිරෙයි.......

දිවෙහිත් කලකිරෙයි රසයන්හිත් කලකිරෙයි. ජිව්හාවිඤ්ඤාණයෙහිත් කලකිරෙයි. ජිව්හාසම්ඵස්සයෙහිත් කලකිරෙයි ජිව්හාසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් වූ හෝ නො සුව වූ හෝ යම් වේදනායෙක් උපදී නම් එහිත් කලකිරෙයි......

කයෙහිත් කලකිරෙයි.....

සිතෙහිත් කලකිරෙයි ධර්මයන්හිත් කලකිරෙයි මනෝවිඤ්ඤාණයෙහිත් කලකිරෙයි. මනෝසම්ඵස්සයෙහිත් කලකිරෙයි. මනෝසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදනායෙක් උපදී නම් එහිත් කලකිරෙයි කලකිරෙන්නේ නො ඇලෙයි. නො ඇල්මෙන් මිදෙයි. මිදුනු කල්හි මිදුණේ යයි දැනීම වෙයි. ජාතිය ක්ෂය වූවා ය. බඹසර වැස නිමවන ලදි. කටයුතු කරන ලදි. මේ රහත් බැව් පිණිස අනෙකක් නැතැයි දැනගනි යි.

සිව්වැනි  වූ මරණධම්ම සූත්‍රය නිමියේ ය.