ව්‍යාධිධම්ම සූත්‍රය

1.4..3

ව්‍යාධිධම්ම සූත්‍රය

35. මහණෙනි, සියල්ල ලෙඩවෙන සුලු යැ මහණෙනි, කවර සියල්ලක් ලෙඩවෙන සුලු  ද යත්:

මහණෙනි, ඇස ලෙඩවෙන සුලු යැ. රූපයෝ ලෙඩවෙන සුල්ලහ. චක්ඛුවිඤ්ඤාණය ලෙඩවෙන සුලු යැ. චක්ඛුසම්ඵස්සය ලෙඩවෙන සුලු යැ. චක්ඛුසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම්  හෙ ද ලෙඩවෙන සුලු යැ.

කන ලෙඩවෙන සුලු යැ. ශබ්දයෝ ලෙඩවෙන සුල්ලහ. සෝතවිඤ්ඤාණය ලෙඩවෙන සුලු යැ. සෝතසම්ඵස්සය ලෙඩවෙන සුලු යැ. සෝතසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද ලෙඩවෙන සුලු යැ.

නැහැය ලෙඩවෙන සුලු යැ. ගන්ධයෝ ලෙඩවෙන සුල්ලහ. ඝාණවිඤ්ඤාණය ලෙඩවෙන සුලු යැ. ඝාණසම්ඵස්සය ලෙඩවෙන සුලු යැ. ඝාණසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද ලෙඩවෙන සුලු යැ.

දිව ලෙඩවෙන සුලු යැ. රසයෝ ලෙඩවෙන සුල්ලහ. ජිවිහාවිඤ්ඤාණය ලෙඩවෙන සුලු යැ. ජිව්හාසම්ඵස්සය ලෙඩවෙන සුලු යැ. ජිව්හාසම්ඵස්සය  නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද ලෙඩවෙන සුලු යැ.

කය ලෙඩවෙන සුලු යැ. ඵොට්ඨබ්බයෝ ලෙඩවෙන සුල්ලහ. කායවිඤ්ඤාණය ලෙඩවෙන සුලු යැ. කායසම්ඵස්සය ලෙඩවෙන සුලු යැ. කායසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද ලෙඩවෙන සුලු යැ.

මනස ලෙඩවෙන සුලු යැ. ධර්මයෝ ලෙඩවෙන සුල්ලහ. මනොවිඤ්ඤාණය ලෙඩවෙන සුලු යැ. මනෝසම්ඵස්සය ලෙඩවෙන සුලු යැ. මනෝසම්ඵස්සය  නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද ලෙඩවෙන සුලු යැ.

මහණෙනි, මෙසේ දක්නා ශ්‍රැතවත් ආර්යශ්‍රාවක ඇසෙහිත් කලකිරෙයි. රූපයන්හිත් කලකිරෙයි චක්ඛුවිඤ්ඤාණයෙහිත් කලකිරෙයි. චක්ඛුසම්ඵස්සයෙහිත් කලකිරෙයි. චක්ඛු සම්ඵස්සය නිසා සුව හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදනායෙක් වේ නම් එහිත් කලකිරෙයි......

කනෙහිත් කලකිරෙයි.......

දිවෙහිත් කලකිරෙයි රසයන්හිත් කලකිරෙයි. ජිව්හාවිඤ්ඤාණයෙහිත් කලකිරෙයි. ජිව්හාසම්ඵස්සයෙහිත් කලකිරෙයි ජිව්හාසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් වූ හෝ නො සුව වූ හෝ යම් වේදනායෙක් උපදී නම් එහිත් කලකිරෙයි......

කයෙහිත් කලකිරෙයි.....

සිතෙහිත් කලකිරෙයි ධර්මයන්හිත් කලකිරෙයි මනෝවිඤ්ඤාණයෙහිත් කලකිරෙයි. මනෝසම්ඵස්සයෙහිත් කලකිරෙයි. මනෝසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදනායෙක් උපදී නම් එහිත් කලකිරෙයි කලකිරෙන්නේ නො ඇලෙයි. නො ඇල්මෙන් මිදෙයි. මිදුනු කල්හි මිදුණේ යයි දැනීම වෙයි. ජාතිය ක්ෂය වූවා ය. බඹසර වැස නිමවන ලදි. කටයුතු කරන ලදි. මේ රහත් බැව් පිණිස අනෙකක් නැතැයි දැනගනි යි.

තෙවැනි වූ ව්‍යාධිධම්ම සූත්‍රය නිමියේ ය.