සංකිලේසධම්ම සූත්‍රය

1.4.6

සංකිලෙසධම්ම  සූත්‍රය

38.  මහණෙනි, සියල්ල කෙලෙසෙනසුලු යැ   මහණෙනි, කවර සියල්ලක් මැරෙණ සුලු  ද යත්:

මහණෙනි, ඇස කෙලෙසෙනසුලු යැ  . රූපයෝ කෙලෙසෙනසුලු යැ . චක්ඛුවිඤ්ඤාණය කෙලෙසෙනසුලු යැ  . චක්ඛුසම්ඵස්සය කෙලෙසෙනසුලු යැ  . චක්ඛුසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම්  හෙ ද කෙලෙසෙනසුලු යැ  .

කන කෙලෙසෙනසුලු යැ  . ශබ්දයෝ කෙලෙසෙනසුලු යැ  . සෝතවිඤ්ඤාණය කෙලෙසෙනසුලු යැ  . සෝතසම්ඵස්සය කෙලෙසෙනසුලු යැ  . සෝතසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද කෙලෙසෙනසුලු යැ  .

නැහැය කෙලෙසෙනසුලු යැ  . ගන්ධයෝ කෙලෙසෙනසුලු යැ  . ඝාණවිඤ්ඤාණය කෙලෙසෙනසුලු යැ  . ඝාණසම්ඵස්සය කෙලෙසෙනසුලු යැ  . ඝාණසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද කෙලෙසෙනසුලු යැ  .

දිව කෙලෙසෙනසුලු යැ  . රසයෝ කෙලෙසෙනසුලු යැ  . ජිවිහාවිඤ්ඤාණය කෙලෙසෙනසුලු යැ  . ජිව්හාසම්ඵස්සය කෙලෙසෙනසුලු යැ  . ජිව්හාසම්ඵස්සය  නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද කෙලෙසෙනසුලු යැ  .

කය කෙලෙසෙනසුලු යැ  . ඵොට්ඨබ්බයෝ කෙලෙසෙනසුලු යැ  . කායවිඤ්ඤාණය කෙලෙසෙනසුලු යැ  . කායසම්ඵස්සය කෙලෙසෙනසුලු යැ  . කායසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද කෙලෙසෙනසුලු යැ  .

මනස කෙලෙසෙනසුලු යැ  . ධර්මයෝ කෙලෙසෙනසුලු යැ  . මනොවිඤ්ඤාණය කෙලෙසෙනසුලු යැ  . මනෝසම්ඵස්සය කෙලෙසෙනසුලු යැ  . මනෝසම්ඵස්සය  නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද කෙලෙසෙනසුලු යැ  .

මහණෙනි, මෙසේ දක්නා ශ්‍රැතවත් ආර්යශ්‍රාවක ඇසෙහිත් කලකිරෙයි. රූපයන්හිත් කලකිරෙයි චක්ඛුවිඤ්ඤාණයෙහිත් කලකිරෙයි. චක්ඛුසම්ඵස්සයෙහිත් කලකිරෙයි. චක්ඛු සම්ඵස්සය නිසා සුව හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදනායෙක් වේ නම් එහිත් කලකිරෙයි......

කනෙහිත් කලකිරෙයි.......

දිවෙහිත් කලකිරෙයි රසයන්හිත් කලකිරෙයි. ජිව්හාවිඤ්ඤාණයෙහිත් කලකිරෙයි. ජිව්හාසම්ඵස්සයෙහිත් කලකිරෙයි ජිව්හාසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් වූ හෝ නො සුව වූ හෝ යම් වේදනායෙක් උපදී නම් එහිත් කලකිරෙයි......

කයෙහිත් කලකිරෙයි.....

සිතෙහිත් කලකිරෙයි ධර්මයන්හිත් කලකිරෙයි මනෝවිඤ්ඤාණයෙහිත් කලකිරෙයි. මනෝසම්ඵස්සයෙහිත් කලකිරෙයි. මනෝසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදනායෙක් උපදී නම් එහිත් කලකිරෙයි කලකිරෙන්නේ නො ඇලෙයි. නො ඇල්මෙන් මිදෙයි. මිදුනු කල්හි මිදුණේ යයි දැනීම වෙයි. ජාතිය ක්ෂය වූවා ය. බඹසර වැස නිමවන ලදි. කටයුතු කරන ලදි. මේ රහත් බැව් පිණිස අනෙකක් නැතැයි දැනගනි යි.

සවැනි  වූ සංකිලේසධම්ම සූත්‍රය නිමියේ ය.