සමුදයධම්ම සූත්‍රය

1.4.9

සමුදයධම්ම සූත්‍රය

41.   මහණෙනි, සියල්ල හටගන්නාසුලු යැ  මහණෙනි, කවර සියල්ලක් මැරෙණ සුලු  ද යත්:

මහණෙනි, ඇස හටගන්නාසුලු යැ . රූපයෝ හටගන්නාසුලු යැ. චක්ඛුවිඤ්ඤාණය හටගන්නාසුලු යැ . චක්ඛුසම්ඵස්සය හටගන්නාසුලු යැ . චක්ඛුසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම්  හෙ ද හටගන්නාසුලු යැ .

කන හටගන්නාසුලු යැ . ශබ්දයෝ හටගන්නාසුලු යැ . සෝතවිඤ්ඤාණය හටගන්නාසුලු යැ . සෝතසම්ඵස්සය හටගන්නාසුලු යැ . සෝතසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද හටගන්නාසුලු යැ .

නැහැය හටගන්නාසුලු යැ . ගන්ධයෝ හටගන්නාසුලු යැ . ඝාණවිඤ්ඤාණය හටගන්නාසුලු යැ . ඝාණසම්ඵස්සය හටගන්නාසුලු යැ . ඝාණසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද හටගන්නාසුලු යැ .

දිව හටගන්නාසුලු යැ . රසයෝ හටගන්නාසුලු යැ . ජිවිහාවිඤ්ඤාණය හටගන්නාසුලු යැ . ජිව්හාසම්ඵස්සය හටගන්නාසුලු යැ . ජිව්හාසම්ඵස්සය  නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද හටගන්නාසුලු යැ .

කය හටගන්නාසුලු යැ . ඵොට්ඨබ්බයෝ හටගන්නාසුලු යැ . කායවිඤ්ඤාණය හටගන්නාසුලු යැ . කායසම්ඵස්සය හටගන්නාසුලු යැ . කායසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද හටගන්නාසුලු යැ .

මනස හටගන්නාසුලු යැ . ධර්මයෝ හටගන්නාසුලු යැ . මනොවිඤ්ඤාණය හටගන්නාසුලු යැ . මනෝසම්ඵස්සය හටගන්නාසුලු යැ . මනෝසම්ඵස්සය  නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද හටගන්නාසුලු යැ .

මහණෙනි, මෙසේ දක්නා ශ්‍රැතවත් ආර්යශ්‍රාවක ඇසෙහිත් කලකිරෙයි. රූපයන්හිත් කලකිරෙයි චක්ඛුවිඤ්ඤාණයෙහිත් කලකිරෙයි. චක්ඛුසම්ඵස්සයෙහිත් කලකිරෙයි. චක්ඛු සම්ඵස්සය නිසා සුව හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදනායෙක් වේ නම් එහිත් කලකිරෙයි......

කනෙහිත් කලකිරෙයි.......

දිවෙහිත් කලකිරෙයි රසයන්හිත් කලකිරෙයි. ජිව්හාවිඤ්ඤාණයෙහිත් කලකිරෙයි. ජිව්හාසම්ඵස්සයෙහිත් කලකිරෙයි ජිව්හාසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් වූ හෝ නො සුව වූ හෝ යම් වේදනායෙක් උපදී නම් එහිත් කලකිරෙයි......

කයෙහිත් කලකිරෙයි.....

සිතෙහිත් කලකිරෙයි ධර්මයන්හිත් කලකිරෙයි මනෝවිඤ්ඤාණයෙහිත් කලකිරෙයි. මනෝසම්ඵස්සයෙහිත් කලකිරෙයි. මනෝසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදනායෙක් උපදී නම් එහිත් කලකිරෙයි කලකිරෙන්නේ නො ඇලෙයි. නො ඇල්මෙන් මිදෙයි. මිදුනු කල්හි මිදුණේ යයි දැනීම වෙයි. ජාතිය ක්ෂය වූවා ය. බඹසර වැස නිමවන ලදි. කටයුතු කරන ලදි. මේ රහත් බැව් පිණිස අනෙකක් නැතැයි දැනගනි යි.

නමවැනි   වූ සමුදයධම්ම  සූත්‍රය නිමියේ ය.