අභිනන්දන සූත්‍රය

අභිනන්ද සූත්‍රය

19. සැවැත්නුවර-

මහණෙනි, යමෙක් ඇස පිළිගනී නම් හෙතෙම දුක පිළිගනියි. යමෙක් දුක පිළිගනී නම් හෙතෙම දුකින් නො මිදුනේ යයි කියමි. යමෙක් කන පිළිගනී නම් හෙතෙම දුක පිළිගනියි. යමෙක් දුක පිළිගනී නම් හෙතෙම දුකින් නො මිදුනේ ය යි කියමි. යමෙක් නැහැය පිළිගනී නම් හෙතෙම දුක පිළිගනියි යමෙක් දුක පිළිගනී නම් හෙතෙම දුකින් නො මිදුණේ ය යි කියමි. යමෙක් දිව පිළිගනී නම් හෙතෙම දුක පිළිගනියි. යමෙක් දුක පිළිගනී නම් හෙතෙම දුකින් නො මිදුනේ ය යි කියමි. යමෙක් කය පිළිගනී නම් හෙතෙම දුක පිළිගනියි යමෙක් දුක පිළිගනීනම් හෙතෙම දුකින් නො මිදුනේ යයි කියමි. යමෙක් සිත පිළිගනී නම් හෙතෙමෙ දුක පිළිගනී. යමෙක් දුක පිළිගනී නම් හෙතෙම දුකින් නො මිදුනේ ය යි කියමි.

මහෙණනි, යමෙක් ඇස නො පිළිගනී. නම් හෙතෙම දුක නො පිළිගනියි. යමෙක් දුක නොපිළිගනියි නම් හෙතෙමෙ දුකින් මිදුනේ යයි කියමි. යමෙක් කන නො පිළිගනී නම් හෙතෙමේ දුක නො පිළිගනී. යමෙක් දුක නොපිළිගනී නම්  හෙතෙම දුකින් මිදුනේ යයි කියිමි. මහෙණනි, යමෙක් නැහැය නො පිළිගනී. නම් හෙතෙම දුක නො පිළිගනියි. යමෙක් දුක නොපිළිගනියි නම් හෙතෙමෙ දුකින් මිදුනේ යයි කියමි. මහෙණනි, යමෙක් දිව නො පිළිගනී. නම් හෙතෙම දුක නො පිළිගනියි. යමෙක් දුක නොපිළිගනියි නම් හෙතෙමෙ දුකින් මිදුනේ යයි කියමි. මහෙණනි, යමෙක් කය නො පිළිගනී. නම් හෙතෙම දුක නො පිළිගනියි. යමෙක් දුක නොපිළිගනියි නම් හෙතෙමෙ දුකින් මිදුනේ යයි කියමි. මහෙණනි, යමෙක් සිත නො පිළිගනී. නම් හෙතෙම දුක නො පිළිගනියි. යමෙක් දුක නොපිළිගනියි නම් හෙතෙමෙ දුකින් මිදුනේ යයි කියමි.

සත්වැනි වූ අභිනන්දන සූත්‍රය නිමියේ ය.