උප්පාද සූත්‍රය

උප්පාද සූත්‍රය

21. සැවැත්නුවර-

මහණෙනි, ඇසෙහි යම් ඉපදීමෙක් පැවැත්මෙක් නිපැද්මෙක් පහළවීමෙක් වේ නම් මේ දුකෙහි ඉපදීම යි. රෝගයන්ගේ පැවැත්මයි. ජරාමරණයන්ගේ පහළවීම යි.

කනෙහි යම්...

නැහැයෙහි යම්......

දිවෙහි යම්.....

කයෙහි යම් ..... 

සිතෙහි යම් ඉපැදීමෙක් පැවැත්මෙක් නිපැද්මෙක් පහළවීමෙක් වේ නම් මේ දුකෙහි ඉපැදීම යි, රෝගයන්ගේ පැවැත්ම යි, ජරාමරණයෙහි පහළවීමයි. 

 

මහණෙනි, ඇසෙහි යම් නිරෝධයෙක් ව්‍යපශමයෙක් අස්තඞ්ගමයෙක් වේ නම් මේ දුකෙහි නිරෝධය යි. රෝගයන්ගේ ව්‍යපශම ය යි, ජරාමරණයෙහි අස්තඞ්ගමය යි.

කනෙහි යම් නිරෝධයෙක් ව්‍යපශමයෙක් අස්තඞ්ගමයෙක් වේ නම් මේ දුකෙහි නිරෝධය යි. රෝගයන්ගේ ව්‍යපශමය යි, ජරාමරණයෙහි අස්තඞ්ගමය යි.

නැහැයෙහි යම්....

දිවෙහි යම්.....

කයෙහි යම්..... 

සිතෙහි යම් නිරෝධයෙක් ව්‍යපශමයෙක් වේ නම් මේ දුකෙහි නිරෝධ ය යි, රෝගයන්ගේ ව්‍යපශමය යි, ජරාමරණයෙහි අස්තඞ්ගමය යි. 

නවවැනි වූ උප්පාද සූත්‍රය නිමියේ ය.