දුතිය උප්පාදසූත්‍රය

දුතිය උප්පාද සූත්‍රය

22. සැවැත්නුවර-

මහණෙනි, රූපයන්ගේ යම් ඉපදීමෙක් පැවැත්මෙක් නිපැද්මෙක් පහළවීමෙක් වේ නම් මේ දුකෙහි ඉපදීම යි, රෝගයන්ගේ පැවැත්මයි, පරාමරණයෙහි පහළවීම යි.  ශබ්දයන්ගේ යම් යම් ඉපදීමෙක් පැවැත්මෙක් නිපැද්මෙක් පහළවීමෙක් වේ නම් මේ දුකෙහි ඉපදීම යි, රෝගයන්ගේ පැවැත්මයි, පරාමරණයෙහි පහළවීම යි.ගන්ධයන්ගේ යම් යම් ඉපදීමෙක් පැවැත්මෙක් නිපැද්මෙක් පහළවීමෙක් වේ නම් මේ දුකෙහි ඉපදීම යි, රෝගයන්ගේ පැවැත්මයි, පරාමරණයෙහි පහළවීම යි. රසයන්ගේ යම් යම් ඉපදීමෙක් පැවැත්මෙක් නිපැද්මෙක් පහළවීමෙක් වේ නම් මේ දුකෙහි ඉපදීම යි, රෝගයන්ගේ පැවැත්මයි, පරාමරණයෙහි පහළවීම යි.ස්පර්ශයන්ගේ යම් යම් ඉපදීමෙක් පැවැත්මෙක් නිපැද්මෙක් පහළවීමෙක් වේ නම් මේ දුකෙහි ඉපදීම යි, රෝගයන්ගේ පැවැත්මයි, පරාමරණයෙහි පහළවීම යි. ධර්මයන්ගේ යම් ඉපදීමෙක් පැවැත්මෙක් නිපැද්මෙක් පහළවීමෙක් වේ නම් මේ දුකෙහි ඉපදීම යි, රෝගයන්ගේ පැවැත්ම යි. ජරාමරණයෙහි පහළවීම යි. 

මහණෙනි, රුපයන්ගේ යම් නිරෝධයෙක් ව්‍යපශමයෙක් අස්තඞ්ගමයෙක් වේ නම් මේ දුකෙහි නිරෝධය යි, රෝගයන්ගේ ව්‍යපශමය යි. ජරාමරණයන්ගේ අස්තඞ්ගමය යි. ශබ්දයන්ගේ යම් යම් නිරෝධයෙක් ව්‍යපශමයෙක් අස්තඞ්ගමයෙක් වේ නම් මේ දුකෙහි නිරෝධය යි, රෝගයන්ගේ ව්‍යපශමය යි. ජරාමරණයන්ගේ අස්තඞ්ගමය යි. ගන්ධයන්ගේ යම් යම් නිරෝධයෙක් ව්‍යපශමයෙක් අස්තඞ්ගමයෙක් වේ නම් මේ දුකෙහි නිරෝධය යි, රෝගයන්ගේ ව්‍යපශමය යි. ජරාමරණයන්ගේ අස්තඞ්ගමය යි.රසයන්ගේ යම් යම් නිරෝධයෙක් ව්‍යපශමයෙක් අස්තඞ්ගමයෙක් වේ නම් මේ දුකෙහි නිරෝධය යි, රෝගයන්ගේ ව්‍යපශමය යි. ජරාමරණයන්ගේ අස්තඞ්ගමය යි. ස්පර්ශයන්ගේ යම් යම් නිරෝධයෙක් ව්‍යපශමයෙක් අස්තඞ්ගමයෙක් වේ නම් මේ දුකෙහි නිරෝධය යි, රෝගයන්ගේ ව්‍යපශමය යි. ජරාමරණයන්ගේ අස්තඞ්ගමය යි. ධර්මයන්ගේ යම් නිරෝධයෙක් ව්‍යපශමයෙක් අස්තඞ්ගමයෙක් වේ නම් මේ දුකෙහි නිරෝධය යි. රෝගයන්ගේ ව්‍යපශමය යි, ජරාමරණයෙහි අස්තඞ්ගමය යි. 

දසවැනි වූ දුතිය උප්පාද සූත්‍රය නිමියේ ය.