දුතිය නො චේ අස්සාද සූත්‍රය

දුතිය නො චේ අස්සාද සූත්‍රය

18. සැවැත්නුවර-

මහණෙනි, ඉදින් රූපයන්ගේ ආස්වාදයෙක් නො වී නම් සත්ත්වයෝ රූපයන්හි නො ඇලෙන්නාහ. මහණෙනි යම් හෙයකින් රූපයන්ගේ ආස්වාදයෙක් ඇද්ද, එහෙයින් සත්ත්වයෝ රූපයන්හි ඇලෙත්. මහණෙනි, ඉදින් රූපයන්ගේ ආදීනවයෙක් නොවී නම් සත්ත්වයෝ රූපයන්හි නො කලකිරෙන්නාහ. මහණෙනි, යම් හෙයකින් රූපයන්හි ආදීනවයෙක් ඇද්ද එහෙයින් සත්ත්වයෝ රූපයන්හි කලකිරෙත්. මහණෙනි, ඉදින් රූපයන්ගේ නිස්සරණයෙක් නො වී නම් සත්ත්වයෝ රූපයන්ගෙන් නො මිදෙන්නාහ. මහණෙනි යම් හෙයකින්රූපයන්ගේ නිස්සරණයෙක් ඇද්ද, එහෙයින් සත්ත්වයෝ රූපයන්ගෙන් මිදෙත්.

මහණෙනි, ඉදින් ශබ්දයන්ගේ ...

ගන්ධයන්ගේ.....

රසයන්ගේ.....

ස්ප්‍රෂ්ටව්‍යයන්ගේ.....

ධර්මයන්ගේ ආස්වාදයෙක් නො වී නම් සත්ත්වයෝ ධර්මයන්හි නො ඇලෙන්නාහ. මහණෙනි, යම් හෙයෙකින් ධර්මයන්ගේ ආස්වාදයෙක් ඇද්ද, එහෙයින් සත්ත්වයෝ ධර්මයන්හි ඇලෙත්. මහණෙනි,  ඉදින් ධර්මයන්ගේ ආදීනවයෙක් නො වී නම් සත්ත්වයෝ ධර්මයන්හි නො කල කිරෙන්නාහ. මහණෙනි, යම්හෙයකින් ධර්මයන්ගේ ආදීනවයෙක් ඇද්ද, එහෙයින් සත්ත්වයෝ ධර්මයන්හි කලකිරෙත්. මහණෙනි, ඉදින් ධර්මයන්හි නිස්සරණයෙක් නො වී නම් සත්ත්වයෝ ධර්මයන්ගෙන් නො මිදෙන්නාහ. මහෙණනි, යම් හෙයෙකින් ධර්මයන්ගේ නිස්සරණයෙක් ඇද්ද එහෙයින් සත්ත්වයෝ ධර්මයන්ගෙන් මිදෙත්.

මහණෙනි, සත්ත්වයෝ යම් තාක් මේ බාහිර ෂඩායතනයන්ගේ ආස්වාදය ආස්වාද හෙයින් ද, ආදීනවය ආදීනව හෙයින් ද, නිස්සරණය නිස්සරණ හෙයින් ද තතුසේ නො දත්තාහු වෙත් ද මහණෙනි, සත්ත්වයෝ ඒ තාක් දෙවියන් සහිත මරුන් සහිත බඹුන් සහිත ලෝකයෙන් මහණබුමුණන් සහිත දෙවිමිනිසුන් සහිත ප්‍රජාවෙන් නිකම ගියාහු වෙන් වූවාහු මිදුනාහු විගතමර්යාදා කළ සිතින් යුක්තව නො ම විසූහ.

මහණෙනි, යම් තාක් සත්ත්වයෝ මේ බාහිර ෂඩායතනයන්ගේ ආස්වාදය ආස්වාද වශයෙනුත් ආදීනවය ආදීනව වශයෙනුත් නිස්සරණය නිස්සරණ වශයෙනුත් තතු සේ නො දත්තාහු ද, මහණෙනි ඒ තාක් සත්ත්වයෝ දෙවියන් සහිත මරුන් සහිත බඹුන් සහිත ලෝකයෙන් මහණ බමුණන් සහිත දෙවිමිනිසුන් සහිත ප්‍රජාවෙන් නික්මගියාහු වෙන් වුවාහු මිදුනාහු ක්ලේශ වර්ත සඞ්ඛ්‍යාත මර්‍ය්‍යාදා ඉක්ම  වූ සිතින් යුක්තව නො ම විසූහ.

මහණෙනි, යම් කලෙක සත්ත්වයෝ මේ බාහිර ෂඩායතනයන්ගේ ආස්වාදය ආස්වාදය වශයෙනුත් ආදීනවය ආදීනව වශයෙනුත් නිස්සරණය නිස්සරණ වශයෙනුත් තතුසේ දත්තාහු ද, මහණෙනි, එකල්හි සත්ත්වයෝ දෙවියන් සහිත මරුන් සහිත බඹුන් සහිත ලෝකයෙන් මහණබමුණන් සහිත දෙවිමිනිසුන් සහිත ප්‍රජාවෙන් නික්ම ගියාහු වෙන් වුවාහු මිදුනාහු ක්ලේශ වර්ත මර්යාදා ඉක්ම වූ සිතින් යුක්තව වෙසෙති යි.

සවැනි වූ  දුතිය නො චේ අස්සාද සූත්‍රය නිමියේ ය.