නො චේ අස්සාද සූත්‍රය

නො චේ අස්සා ද සූත්‍රය

17 සැවැත්නුවර -

මහණෙනි, ඉදින් ඇසෙහි ආස්වාදයෙක් නො වී නම් මේ සත්ත්වයෝ ඇසෙහි නො ඇලෙන්නාහ . මහණෙනි, යම් හෙයෙකින් ඇසෙහි ආස්වාදයක් ඇද්ද, එහෙයින් සත්ත්වයෝ ඇසෙහි ඇලෙත්. මහණෙනි, ඉදින් ඇසෙහි ආදීනවයෙක් නො වී නම් සත්ත්වයෝ ඇසෙහි නො කලකිරෙන්නාහ. මහණෙනි, යම් හෙයෙකින් ඇසහි ආදීනවයෙක් ඇද්ද, එහෙයින් සත්ත්වයෝ ඇසෙහි කලකිරෙති. මහණෙනි, ඉඳින් ඇසෙහි නිස්සරණයෙක් නො වී නම් සත්ත්වයෝ ඇසින් නො මිදෙන්නාහ. මහණෙනි, යම් හෙයෙකින් ඇසෙහි නිස්සරණයෙක් ඇද්ද එහෙයින් සත්ත්වයෝ ඇසින් මිදෙති.

මහණෙනි, ඉදින් කනෙහි  ආස්වාදයක් නොවී නම්.............

මහණෙනි, ඉදින් නැහැයෙහි  ආස්වාදයක් නොවී නම් ........

මහණෙනි, ඉදින් දිවෙහි ආස්වාදයක් නොවී නම් සත්ත්වයෝ දිවෙහි නො ඇලෙන්නාහ. මහණෙනි, යම් හෙයෙකින් දිවෙහි ආස්වාදයයෙක් ඇද්ද, එහෙයින් සත්ත්වයෝ දිවෙහි ඇලෙත්. මහණෙනි, ඉදින් දිවෙහි ආදීනවයෙක් නො වී නම් සත්ත්වයෝ දිවෙහි නො කලකිරෙන්නාහ. මහණෙනි, යම් හෙයෙකින් දිවෙහි ආදීනවයෙක් ඇද්ද, එහෙයින් සත්ත්වයෝ දිවෙහි කලකිරෙත්. මහණෙනි, ඉදින් දිවෙහි නිස්සරණයෙක් නො වී නම් සත්ත්වයෝ දිවෙන නො මිදෙන්නාහ. මහණෙනි, යම් හෙයෙකින් දිවෙහි නිස්සරණයෙක් ඇද්ද එහෙයින් සත්ත්වයෝ දිවෙන් මිදෙති.

මහණෙනි, ඉදින් කයෙහි අස්සාදයෙක් නොවී නම් ........

මහණෙනි, ඉදින් සිතේ ආස්වාදයක් නොවී නම් සත්ත්වයෝ සිතෙහි නො ඇලෙන්නාහ. මහණෙනි, යම් හෙයකින් සිතෙහි ආස්වාදයක් ඇද්ද එහෙයින් සත්ත්වයෝ සිතෙහි ඇලෙති. මහණෙනි ඉදින් සිතෙහි ආදීනවයෙක් නොම වී නම් සත්ත්වයෝ නො කලකිරෙන්නාහ. මහණෙනි, යම් හෙයකින් සිතෙහි ආදීනවයෙක් ඇද්ද, එහෙයින් සත්ත්වයෝ සිතෙහි කලකිරෙත්. මහණෙනි, ඉදින් සිතෙහි නිස්සරණයෙක් නොවී නම් සත්ත්වයෝ සිතින් නොමිදෙන්නාහ. මහණෙනි, යම් හෙයෙකින් සිතෙහි නිස්සරණයෙක් ඇද්ද එහෙයින් සත්ත්වයෝ සිතින් මිදෙති.

මහණෙනි, යම් තාක් සත්ත්වයෝ මේ ආධ්‍යාත්මික ෂඩායතනයන්ගේ ආස්වාදය ආස්වාද වශයෙනුත් ආදීනවය ආදීනව වශයෙනුත් නිස්සරණය නිස්සරණ වශයෙනුත් තතු සේ නො දත්තාහු ද, මහණෙනි ඒ තාක් සත්ත්වයෝ දෙවියන් සහිත මරුන් සහිත බඹුන් සහිත ලෝකයෙන් මහණ බමුණන් සහිත දෙවිමිනිසුන් සහිත ප්‍රජාවෙන් නික්මගියාහු වෙන් වුවාහු මිදුනාහු ක්ලේශ වර්ත සඞ්ඛ්‍යාත මර්‍ය්‍යාදා ඉක්ම  වූ සිතින් යුක්තව නො ම විසූහ.

මහණෙනි, යම් කලෙක සත්ත්වයෝ මේ ආධ්‍යාත්මික ෂඩායතනයන්ගේ ආස්වාදය ආස්වාදය වශයෙනුත් ආදීනවය ආදීනව වශයෙනුත් නිස්සරණය නිස්සරණ වශයෙනුත් තතුසේ දත්තාහු ද, මහණෙනි, එකල්හි සත්ත්වයෝ දෙවියන් සහිත මරුන් සහිත බඹුන් සහිත ලෝකයෙන් මහණබමුණන් සහිත දෙවිමිනිසුන් සහිත ප්‍රජාවෙන් නික්ම ගියාහු වෙන් වුවාහු මිදුනාහු ක්ලේශ වර්ත මර්යාදා ඉක්ම වූ සිතින් යුක්තව වෙසෙති යි.

පස්වැනි වූ නොචේ අස්සාද සූත්‍රය නිමියේ ය.