සම්බෝධ සූත්‍රය

1.2.1

සම්බෝධ සූත්‍රය

13. සැවැත්නුවර-

 

         මහණෙනි, සම්බෝධියෙන් පෙර මැ සම්බුදු නො වූ බෝසත් වූ මැ මට මෙබඳු සිතෙක් විය: ඇසෙහි ආශ්වාදය කිමෙක් ද, ආදීනවය කිමෙක් ද, නිස්සරණය කිමෙක් ද, කණෙහි ආශ්වාදය කිමෙක් ද, ආදීනවය කිමෙක් ද, නිස්සරණය කිමෙක් ද, නැහැයෙහි  ආශ්වාදය කිමෙක් ද, ආදීනවය කිමෙක් ද, නිස්සරණය කිමෙක් ද,  දිවෙහි ආශ්වාදය කිමෙක් ද, ආදීනවය කිමෙක් ද, නිස්සරණය කිමෙක් ද, කයෙහි ආශ්වාදය කිමෙක් ද, ආදීනවය කිමෙක් ද, නිස්සරණය කිමෙක් ද, සිතෙහි ආස්වාදය කිමෙක් ද, ආදීනවය කිමෙක් ද, නිස්සරණය කිමෙක් දැ යි.

මහණෙනි, මට බෙමඳු සිතෙක් විය: ඇස නිසා යම් සුවයෙක් සොම්නසෙක් උපදී නම් මේ ඇසේ ආස්වාද යි. යම් ඇසෙක් අනිස වේ නම් දුක් වේ නම් වෙනස් වනසුලු වේ නම් මේ ඇසේ ආදීනව යි. ඇසෙහි යම් ඡන්දරාගය දුරුකිරීමෙක් ඡන්දරාග ප්‍රහාණයෙක් වේ නම් මේ ඇසේ නිස්සරණ යි.

කණ නිසා යම් සුවයෙක් සොම්නසෙක් උපදී නම් මේ කනේ ආස්වාද යි. යම් කනක් අනිස වේ නම් දුක් වේ නම් වෙනස් වනසුලු වේ නම් මේ කනෙහි ආදීනව යි. කනෙහි යම් ඡන්දරාගය දුරුකිරීමෙක් ඡන්දරාග ප්‍රහාණයෙක් වේ නම් මේ කනෙහි නිස්සරණ යි.

නැහැය  නිසා යම් සුවයෙක් සොම්නසෙක් උපදී නම් මේ නැහැයෙහි ආස්වාද යි. යම් නැහැයෙක් අනිස වේ නම් දුක් වේ නම් වෙනස් වනසුලු වේ නම් මේ නැහැයෙහි  ආදීනව යි. නැහැයෙහි යම් ඡන්දරාගය දුරුකිරීමෙක් ඡන්දරාග ප්‍රහාණයෙක් වේ නම් මේ නැහැයෙහි  නිස්සරණ යි.

දිව නිසා යම් සුවයෙක් සොම්නසෙක් උපදී නම් මේ දිවේ ආස්වාද යි. යම් දිවක් අනිස නම් දුක් නම් වෙනස් වනසුලු නම් මේ දිවේ ආදීනව යි. දිවේ යම් ඡන්දරාගය දුරැලීමෙක් ඡන්දරාග ප්‍රහාණයෙක් වේ  නම් මේ දිවේ නිස්සරණ යි.

කය නිසා යම් සුවයෙක් සොම්නසෙක් උපදී නම් මේ කයෙහි ආස්වාද යි. යම් කයෙක් අනිස වේ නම් දුක් වේ නම් වෙනස් වනසුලු වේ නම් මේ කයෙහි ආදීනව යි. කයෙහි යම් ඡන්දරාගය දුරුකිරීමෙක් ඡන්දරාග ප්‍රහාණයෙක් වේ නම් මේ කයෙහි නිස්සරණ යි.

 සිත නිසා යම් සුවයෙක් සොම්නසෙක් වේ නම් මේ සිතේ ආස්වාද යි. යම් සිතක් අනිස වේ නම් දුක් වේ නම් වෙනස් වනසුලු වේ නම් මේ සිතේ ආදීනව යි. සිතේ යම් ඡන්දරාගය දුරැලීමෙක් ඡන්දරාග ප්‍රහාණයෙක් වේ නම් මේ සිතේ නිස්සරණ යි.

මහණෙනි, මම යම්තාක් මේ සවැදෑරුම් අධ්‍යාත්මික ආයතනයන්ගේ ආස්වාදය ආස්වාද වශෙයෙනුත් ආදීනවය ආදීනව වසයෙනුත් නිස්සරණය නිස්සරණ වශයෙනුත් මෙසේ තතුසේ නො දත්තෙම් නම් මහණෙනි, ඒතාක් මම දෙවියන් සහිත මරුන් සහිත බඹුන් සහිත ලොව්හි දෙව්මිනිසුන් සහිත මහණ බමුණන් සහිත ප්‍රජාවෙහි  නිරුත්තර වූ සම්‍යක් සම්බෝධිය අවබෝධ කෙළෙමි යි නො ම පිළින කෙළෙමි.

මහණෙනි, මම යම් කලෙක මේ සවැදෑරුම් ආධ්‍යාත්මික ආයතනයන්ගේ ආස්වාදය ආස්වාද වශයෙනුත් ආදීනවය ආදීනව වශයෙනුත් නිස්සරණය නිස්සරණ වසයෙනුත් මෙසේ තතු සේ අවබෝධ කෙළෙම්  නම් මහණෙනි, මම එකල්හි දෙවියන් සහිත මරුන් සහිත බඹුන් සහිත ලොව්හි දෙවිමිනිසුන් සහිත මහණ බමුණන් සහිත ප්‍රජාවෙහි නිරුත්තර වූ සම්‍යක් සම්බෝධිය අවබෝධ කළෙමි යි පිළින කෙළෙමි. මට ඥානදර්ශනය පහළ විය. මාගේ අර්හත්ඵලසමාධිය  අකෝප්‍ය ය. මේ අන්තිම ජාතිය යි දැන් නැවත ඉපදීමෙක් නැතැ යි.

පලමුවෙනි සම්බෝධ සූත්‍රය නිමියේ ය.