දුතිය අපරිජාන සූත්‍රය

1.3.5

දුතිය අපරිජාන සූත්‍රය

27. සැවැත්නුවර-

මහණෙනි, සියල්ල වෙසෙසින් නොදන්නේ පිරිසිඳ නො දන්නේ දුරු නො කරන්නේ පහ නො කරන්නේ දුක් ක්ෂය කිරීමට භව්‍ය නො වෙයි. මහණෙනි, කවර සියල්ල වෙසෙසින් නො දන්නේ පිරිසිඳ නො දන්නේ දුරු නො කරන්නේ පහ නො කරන්නේ දුක් ක්ෂය කිරීමට අභව්‍ය වේ යැ යත්:

මහණෙනි, යම් චක්ෂුසෙකුත් වේ ද යම් රූප කෙනෙකුත් ඇත් ද යම් චක්ෂුර්විඥානයෙකුත් වේ ද යම් චක්ෂුර්විඥානයෙන් දතයුතු ධර්ම කෙනෙකුත් ඇද්ද, යම් ශ්‍රෝත්‍රයෙකුත් වේ ද යම් ශබ්ද කෙනෙකුත් ඇද්ද යම් ශ්‍රෝත්‍රවිඥානයෙකුත් ඇද්ද යම් ශ්‍රෝතවිඥානයෙන් දතයුතු යම් ධර්ම කෙනෙක් ඇද්ද. ඝ්‍රාණයෙකුත් වේ ද යම් ගන්ධ කෙනෙකුත් ඇද් ද යම් ඝ්‍රාණවිඥානයෙකුත් වේ ද යම් ඝ්‍රාණවිඥානයෙන් දතයුතු ධර්ම කෙනෙකුත් ඇද්ද යම් ජිහ්වාවකුත් ඇද්ද යම් රසයෙකුත් ඇද්ද යම් ජිව්හාවිඥානයෙකුත් ඇද්ද යම් ජිව්හා විඥානයෙන් දතයුතු ධර්ම කෙනෙකුත් ඇද්ද යම් කයෙක් වේ ද යම් ස්ප්‍රෂ්ටව්‍ය කෙනෙකුත් ඇද්ද යම් කාය විඥානයෙකුත් වේද යම් කායවිඥානයෙන් දතයුතු ධර්ම කෙනෙකුත් ඇද්ද යම් මනසෙකුත් වේ ද යම් ධර්ම කෙනෙකුත් ඇදද යම් මනෝ විඥානයෙකුත් වේද යම් මනෝවිඥානයෙන් දතයුතු ධර්ම කෙනෙකුත් ඇද්ද, මහණෙනි මේ සියල්ල වෙසෙසින් නො දන්නේ පිරිසිඳ නො දන්නේ දුරු නො කරන්නේ පහ නො කරන්නේ දුක් ක්ෂය කිරීමට අභව්‍ය වේ.

තව ද මහණෙනි, සියල්ල වෙසෙසින් දන්නේ පිරිසිඳ දන්නේ දුරු කරන්නේ පහ කරන්නේ දුක් ක්ෂය කිරීමට භව්‍ය වේයි. මහණෙනි, කවර සියල්ල වෙසෙසින් දන්නේ පිරිසිඳ දන්නේ දුරු කරන්නේ පහ කරන්නේ දුක් ක්ෂය කිරීමට භව්‍ය වෙයි යත්:

මහණෙනි, යම් චක්ෂුසෙකුත් ඇද්ද යම් රූප කෙනෙකුත් ඇද්ද යම් චක්ෂුර්විඥානයෙකුත් ඇද්ද යම් චක්ෂුර්විඥානයෙන් දතයුතු ධර්ම කෙනෙකුත් ඇද්ද....යම් ජිහ්වාවකුත් ඇද්ද යම් රස කෙනෙකුත් ඇද්ද යම් ජිව්හාවිඥානයකුත් ඇද් ද යම් ජිහ්වා විඥානයෙන් දතයුතු ධර්ම කෙනෙකුත් ඇද්ද .........යම් මනසෙකුත් ඇද්ද යම් ධර්ම කෙනෙකුත් ඇද්ද යම් මනෝවිඥානයකුත් ඇද්ද යම් මනෝවිඥානයෙන් දතයුතු ධර්ම කෙනෙකුත් ඇද්ද, මහණෙනි මේ සියල්ල වෙසෙසින් දන්නේ පිරිසිඳ දන්නේ දුරු කරන්නේ පහ කරන්නේ දුක් ක්ෂය කිරීමට භව්‍ය වේ.

පස්වැනි වූ දුතිය අපරිජාන සූත්‍රය නිමියේ ය.