දුතිය ප්‍රහාණ සූත්‍රය

1.3.3

දුතිය ප්‍රහාණ සූත්‍රය

25. සැවැත්නුවර -

මහණෙනි, තොපට සියල්ල (සවලක්ෂණාවබෝධයෙන්) වෙසසින් දැන (සාමාන්‍යලක්ෂණාවබෝධයෙන්) පිරිසිඳ දැන ප්‍රහාණය පිණිස දහම් දෙසමි. එය අසව

මහණෙනි, සියල්ල වෙසෙසින් දැන පිරිසඳ දැන ප්‍රහාණයට දහම් කවරේ යත්:

මහණෙනි, චක්ෂුස වෙසෙසින් දැන පිරිසිඳ දැන ප්‍රහාතව්‍ය යැ. රූපයෝ වෙසෙසින් දැන පිරිසිඳ දැන ප්‍රහාතව්‍ය යැ. චක්ෂුස්සංස්පර්ශය වෙසෙසින් දැන පිරිසඳ දැන ප්‍රහාතව්‍ය යැ. චක්ෂුසංස්පර්ශප්‍රත්‍යයෙන් උපදනා සුව වේවයි දුක් වේවයි නො දුක් නො සුව වේවයි යම් මැ වේදයිතයෙක් ඇද්ද එ ද වෙසෙසින් දැන ප්‍රහාතව්‍ය යි

මහණෙනි, ශ්‍රෝත්‍රස වෙසෙසින් දැන පිරිසිඳ දැන ප්‍රහාතව්‍ය යැ. ශබ්දයෝ වෙසෙසින් දැන පිරිසිඳ දැන ප්‍රහාතව්‍ය යැ. සෝතස්පර්ශය වෙසෙසින් දැන පිරිසඳ දැන ප්‍රහාතව්‍ය යැ. සෝතස්පර්ශප්‍රත්‍යයෙන්  උපදනා සුව වේවයි දුක් වේවයි නො දුක් නො සුව වේවයි යම් මැ වේදයිතයෙක් ඇද්ද එ ද වෙසෙසින් දැන ප්‍රහාතව්‍ය යි

මහණෙනි, ඝාණය වෙසෙසින් දැන පිරිසිඳ දැන ප්‍රහාතව්‍ය යැ. ගන්ධයෝ වෙසෙසින් දැන පිරිසිඳ දැන ප්‍රහාතව්‍ය යැ. ඝාණස්පර්ශය වෙසෙසින් දැන පිරිසඳ දැන ප්‍රහාතව්‍ය යැ. ඝාණස්පර්සප්‍රත්‍යයෙන්  උපදනා සුව වේවයි දුක් වේවයි නො දුක් නො සුව වේවයි යම් මැ වේදයිතයෙක් ඇද්ද එ ද වෙසෙසින් දැන ප්‍රහාතව්‍ය යි

ජිව්හාව වෙසෙසින් දැන පිරිසිඳ දැන ප්‍රහාතව්‍ය යැ. රසයෝ වෙසෙසින් දැන පිරිසිඳ දැන පහාතව්‍යයෝ යැ. ජිව්හාවිඥානය වෙසෙසින් දැන පිරිසිඳ දැන ප්‍රහාතව්‍ය යැ. ජිව්හාසංස්පර්ශය වෙසෙසින් දැන පිරිසිඳ දැන ප්‍රහාතව්‍ය යැ. ජිව්හාසංස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන් උපදනා සුව වේවයි දුක් වේවයි නො දුක් නො සුව වේවයි යම් මැ වේදයිතයෙක් ඇද්ද එද වෙසෙසින් දැන ප්‍රහාතව්‍ය යි

කය  වෙසෙසින් දැන පිරිසිඳ දැන ප්‍රහාතව්‍ය යැ. ස්පර්ශයෝ වෙසෙසින් දැන පිරිසිඳ දැන පහාතව්‍යයෝ යැ. කායවිඥානය වෙසෙසින් දැන පිරිසිඳ දැන ප්‍රහාතව්‍ය යැ. කායස්පර්ශය වෙසෙසින් දැන පිරිසිඳ දැන ප්‍රහාතව්‍ය යැ. කායස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන් උපදනා සුව වේවයි දුක් වේවයි නො දුක් නො සුව වේවයි යම් මැ වේදයිතයෙක් ඇද්ද එද වෙසෙසින් දැන ප්‍රහාතව්‍ය යි

මනස වෙසෙසින් දැන පිරිසිඳ දැන ප්‍රහාතව්‍ය යැ. ආලම්බන සඞ්ඛ්‍යාත ධර්මයෝ වෙසෙසින් දැන පිරිසිඳ දැන ප්‍රහාතව්‍ය යැ. මනස්සංස්පර්ශප්‍රත්‍යයෙන් උපදනා සුව වේවයි දුක් වේවයි නොදුක් නො සුව වේවයි යම් මැ වේදයිතයෙක් ඇද්ද එ ද වෙසෙසින් දැන පිරිසඳ දැන ප්‍රහාතව්‍ය ය. මහණෙනි, මේ සියල්ල අභිජානන කොට පරිජානන කොට ප්‍රහාණයට ධර්ම වේ.

තෙවැනි වූ දුතිය පහාණ සූත්‍රය නිමියේ ය.