ප්‍රහාණ සූත්‍රය

1.3.2

ප්‍රහාණ සූත්‍රය

24. සැවැත්නුවර-

මහණෙනි, තොපට සර්වප්‍රහාණයට දහම් දෙසමි. එය අසව මහණෙනි, සර්වප්‍රහාණයට දහම් කවරෙ යත්:

මහණෙනි, චක්ෂුස (උපදවන තෘෂ්ණාව) ප්‍රහාණය කටයුතු යැ, රූපයෝ ප්‍රහාණ කටයුත්තාහ. චක්ෂුර්විඥානය ප්‍රහාණ කටයුතු යැ. චක්ෂුස්සංස්පර්ශය ප්‍රහාණය කටයුතු යැ. චක්ෂුස්සංස්පර්ශප්‍රත්‍යයෙන් උපදනා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නො දුක් නො සුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් ඇත් නම් ඒ ද ප්‍රහාණය කටයුතු.

 ශ්‍රෝත්‍රසය (උපදවන තෘෂ්ණාව) ප්‍රහාණය කටයුතු යැ, ශබ්දයෝ ප්‍රහාණ කටයුත්තාහ. සෝතවිඥානය ප්‍රහාණය  කටයුතු යැ. සෝතසංස්පර්ශය ප්‍රහාණය කටයුතු යැ. සෝතසංස්පර්ශයෙන්  උපදනා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නො දුක් නො සුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් ඇත් නම් ඒ ද ප්‍රහාණය කටයුතු යැ.

ඝාණය (උපදවන තෘෂ්ණාව) ප්‍රහාණය කටයුතු යැ, ගන්ධයෝ ප්‍රහාණ කටයුත්තාහ. ඝාණවිඥානය ප්‍රහානය කටයුතු යැ. ඝාණස්පර්ශය ප්‍රහාණය කටයුතු යැ. ඝාණස්පර්ශයෙන්  උපදනා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නො දුක් නො සුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් ඇත් නම් ඒ ද ප්‍රහාණය කටයුතු යැ.

ජිවිහා (උපදවන තෘෂ්ණාව) ප්‍රහාණ කටයුතු යැ. රසයෝ ප්‍රහාණය කටයුත්තාහ. ජිව්හාවිඥානය ප්‍රහාණය කටයුතු යැ ජිව්හාසංස්පර්ශය ප්‍රහාණය කටයුතු යැ. ජිව්හාසංස්පර්ශප්‍රත්‍යයෙන් උපදනා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නො දුක් නො සුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් ඇත් නම් එ ද ප්‍රහාණ කටයුතු යැ.

කය (උපදවන තෘෂ්ණාව) ප්‍රහාණය කටයුතු යැ, ස්පර්ශයෝ  ප්‍රහාණ කටයුත්තාහ. කායවිඥානය ප්‍රහාණය  කටයුතු යැ. කායස්පර්ශය  ප්‍රහාණය කටයුතු යැ. කායස්පර්ශයෙන් උපදනා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නො දුක් නො සුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් ඇත් නම් ඒ ද ප්‍රහාණය කටයුතු. 

භවඞ්ගචිත්ත සඞ්ඛ්‍යාත මනස (උපදවන තෘෂ්ණාව) ප්‍රහාණය කටයුතු යැ ආලම්බන සඞ්ඛ්‍යාත ධර්මයෝ ප්‍රහාණ කටයුත්තාහ. මනෝවිඥානය ප්‍රහාණය කටයුතු යැ. මනස්සංස්පර්ශය ප්‍රහාණය කටයුතු යැ. මනස්සංස්පර්ශප්‍රත්‍යයෙන් උපදනා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නො දුක් නො සුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් ඇත් නම් එ ද ප්‍රහාණ කටයුතු .

දෙවැනි වූ ප්‍රහාණ සූත්‍රය නිමියේ ය.