සබ්බ සූත්‍රය

1.3.1

සබ්බ සූත්‍රය

23 සැවැත්නුවර-

මහණෙනි, තොපට සියල්ල දෙසමි. එය අසව. මහණෙනි, සියල්ල යනු කිම යත්: චක්ෂුස යැ, රූපයෝ යැ ශ්‍රොත්‍ර යැ ශබ්දයෝ යැ ඝ්‍රාණ යැ ගන්ධයෝ ය. ජිව්හා යැ රසයෝ යැ කාය යැ ස්ප්‍රෂ්ටව්‍යය යැ මනස යැ ධර්මයෝ යි. මහෙණනි, මේ සියල්ල යි කියනු ලැබේ.

මහණෙනි, යමෙක් “මම තෙල සියල්ල පිළිකෙව් කොට අන් සියල්ලක් පනවමි“ යි මෙසේ කියා නම් ඔහුගේ ඒ වදන් වචන මාත්‍ර මැ වන්නේ යැ. එ කවර හෙයින යත්: මහණෙනි, අවිෂය හෙයිනි යි.

පලමු වෙනි වූ සබ්බ සූත්‍රය නිමියේ ය.