අනත්ත සූත්‍රය

1.5.3

අනත්ත සූත්‍රය

45.     මහණෙනි, සියල්ල අනාත්ම ය.මහණෙනි, කවර සියල්ලක් අනාත්ම ද යත්: මහණෙනි, ඇස අනාත්ම ය.රූප අනාත්ම ය.චක්ඛුවිඤ්ඤාණය අනාත්ම ය.චක්ඛුසම්ඵස්සය අනාත්ම ය.චක්ඛුසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් එ ද අනිතය ය.

කන අනිත්‍ය ය, ශබ්ද අනිත්‍ය ය, සෝතවිඥානය අනාත්ම ය.සෝතසම්ඵස්සය අනාත්ම ය.සෝතසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් ඒ ද අනාත්ම ය

දිව අනාත්ම ය.රස අනාත්ම ය.ජිව්හාවිඤ්ඤාණය අනිත්‍ය ය, ජිව්හාසම්ඵස්සය අනාත්ම ය.ජිව්හාසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද අනාත්ම ය.

කය  අනාත්ම ය.ඵොට්ඨබ්බ අනාත්ම ය.කායිවිඥානය අනාත්ම ය.කායස්පර්ශය අනාත්ම ය.කායස්පර්ශය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නො සුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද අනාත්ම ය

සිත අනාත්ම ය.දහම් අනිත්‍ය ය, මනෝවිඤ්ඤාණය අනිත්‍ය ය, මනෝසම්ඵස්සය අනාත්ම ය.මනෝසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද අනාත්ම ය

මහණෙනි, මෙසේ දක්නා ශ්‍රැතවත් ආර්යශ්‍රාවක තෙමේ චක්ඛුයෙහිත් කලකිරෙයි. රූපයන්හිත් කලකිරෙයි. චක්ඛුවිඤ්ඤාණයෙහිත් කලකිරෙයි චක්ඛුසම්ඵස්සයෙහිත් කලකිරෙයි. චක්ඛුසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදනායෙක් උපදී නම් එහිත් කලකිරෙයි.

කනෙහිත් කලකිරෙයි, ශබ්දයන්හිත් ......

නැහැයෙහිත් කලකිරෙයි........

දිවෙහිත් කලකිරෙයි......

කයෙහිත් කලකිරෙයි........

මනසෙහිත් කලකිරෙයි. ධර්මයන්හිත් කලකිරෙයි. මනෝවිඥානයෙහිත් කලකිරෙයි. මනෝසම්ඵස්සයෙහිත් කලකිරෙයි. මනෝ සම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදනායෙක් උපදී නම් එහිත් කලකිරෙයි. කලකිරෙන්නේ නො ඇලෙයි. නො ඇලෙන්නේ මිදෙයි. මිදුණුකල්හි මිදුණේ යයි දැනීම වෙයි. ජාතිය ක්ෂය වූ ය. බඹසැර වැස නිමවන ලද සිව්මග කටයුතු කරන ලද, මේ රහත්බව පිණිස අනෙකක් නැතැයි දැනගනි. මහණෙනි, මේ සියලු උපාදානයන් ක්ෂය කිරීම පිණිස වූ ධර්මය යි.

දෙ වැනි අනත්ත සූත්‍රය නිමියේ ය.