අනිච්ච සූත්‍රය

1.5.1

අනිච්චසූත්‍රය

43. සැවැත්නුවර

          මහණෙනි, සියල්ල අනිත්‍ය ය. මහණෙනි, කවර සියල්ලක් අනිත්‍ය ද යත්: මහණෙනි, ඇස අනිත්‍ය ය. රූප අනිත්‍ය ය. චක්ඛුවිඤ්ඤාණය අනිත්‍ය ය. චක්ඛුසම්ඵස්සය අනිත්‍ය ය. චක්ඛුසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් එ ද අනිතය ය.

කන අනිත්‍ය ය, ශබ්ද අනිත්‍ය ය, සෝතවිඥානය අනිත්‍ය ය. සෝතසම්ඵස්සය අනිත්‍ය ය. සෝතසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් ඒ ද අනිත්‍ය ය.

දිව අනිත්‍ය ය. රස අනිත්‍ය ය. ජිව්හාවිඤ්ඤාණය අනිත්‍ය ය, ජිව්හාසම්ඵස්සය අනිත්‍ය ය. ජිව්හාසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද අනිත්‍ය ය.

කය  අනිත්‍ය ය. ඵොට්ඨබ්බ අනිත්‍ය ය. කායිවිඥානය අනිත්‍ය ය. කායස්පර්ශය අනිත්‍ය ය. කායස්පර්ශය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නො සුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද අනිත්‍ය ය.

සිත අනිත්‍ය ය. දහම් අනිත්‍ය ය, මනෝවිඤ්ඤාණය අනිත්‍ය ය, මනෝසම්ඵස්සය අනිත්‍ය ය. මනෝසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද අනිත්‍ය ය.

මහණෙනි, මෙසේ දක්නා ශ්‍රැතවත් ආර්යශ්‍රාවක තෙමේ චක්ඛුයෙහිත් කලකිරෙයි. රූපයන්හිත් කලකිරෙයි. චක්ඛුවිඤ්ඤාණයෙහිත් කලකිරෙයි චක්ඛුසම්ඵස්සයෙහිත් කලකිරෙයි. චක්ඛුසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදනායෙක් උපදී නම් එහිත් කලකිරෙයි.

කනෙහිත් කලකිරෙයි, ශබ්දයන්හිත් ......

නැහැයෙහිත් කලකිරෙයි........

දිවෙහිත් කලකිරෙයි......

කයෙහිත් කලකිරෙයි........

මනසෙහිත් කලකිරෙයි. ධර්මයන්හිත් කලකිරෙයි. මනෝවිඥානයෙහිත් කලකිරෙයි. මනෝසම්ඵස්සයෙහිත් කලකිරෙයි. මනෝ සම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදනායෙක් උපදී නම් එහිත් කලකිරෙයි. කලකිරෙන්නේ නො ඇලෙයි. නො ඇලෙන්නේ මිදෙයි. මිදුණුකල්හි මිදුණේ යයි දැනීම වෙයි. ජාතිය ක්ෂය වූ ය. බඹසැර වැස නිමවන ලද සිව්මග කටයුතු කරන ලද, මේ රහත්බව පිණිස අනෙකක් නැතැයි දැනගනි. මහණෙනි, මේ සියලු උපාදානයන් ක්ෂය කිරීම පිණිස වූ ධර්මය යි.

පලමු වැනි අනිත්‍ය සූත්‍රය නිමියේ ය.