අභිඤ්ඤෙය්‍ය පරිඤ්ඤෙය්‍ය සූත්‍රය

1.5.9

උපද්දුත සූත්‍රය

51.  මහණෙනි, සියල්ල උවදුරෙන් පෙළුණෙ   ය. මහණෙනි, කවර සියල්ලක් උවදුරෙන් පෙළුණෙ    ද යත්: මහණෙනි, ඇස උවදුරෙන් පෙළුණෙ   ය. රූප උවදුරෙන් පෙළුණෙ   ය. චක්ඛුවිඤ්ඤාණය උවදුරෙන් පෙළුණෙ   ය. චක්ඛුසම්ඵස්සය උවදුරෙන් පෙළුණෙ   ය. චක්ඛුසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් එ ද අනිතය ය.

කන උවදුරෙන් පෙළුණෙ   ය.  ශබ්ද උවදුරෙන් පෙළුණෙ   ය.  සෝතවිඥානය උවදුරෙන් පෙළුණෙ   ය. සෝතසම්ඵස්සය උවදුරෙන් පෙළුණෙ   ය. සෝතසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් ඒ ද අනාත්ම ය

දිව උවදුරෙන් පෙළුණෙ   ය. රස උවදුරෙන් පෙළුණෙ   ය. ජිව්හාවිඤ්ඤාණය උවදුරෙන් පෙළුණෙ   ය.  ජිව්හාසම්ඵස්සය උවදුරෙන් පෙළුණෙ   ය. ජිව්හාසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද උවදුරෙන් පෙළුණෙ   ය.

කය  උවදුරෙන් පෙළුණෙ   ය. ඵොට්ඨබ්බ උවදුරෙන් පෙළුණෙ   ය. කායිවිඥානය උවදුරෙන් පෙළුණෙ   ය. කායස්පර්ශය උවදුරෙන් පෙළුණෙ   ය. කායස්පර්ශය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නො සුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද අනාත්ම ය

සිත උවදුරෙන් පෙළුණෙ   ය. දහම් උවදුරෙන් පෙළුණෙ   ය.  මනෝවිඤ්ඤාණය උවදුරෙන් පෙළුණෙ   ය.  මනෝසම්ඵස්සය උවදුරෙන් පෙළුණෙ   ය. මනෝසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද අනාත්ම ය

මහණෙනි, මෙසේ දක්නා ශ්‍රැතවත් ආර්යශ්‍රාවක තෙමේ චක්ඛුයෙහිත් කලකිරෙයි. රූපයන්හිත් කලකිරෙයි. චක්ඛුවිඤ්ඤාණයෙහිත් කලකිරෙයි චක්ඛුසම්ඵස්සයෙහිත් කලකිරෙයි. චක්ඛුසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදනායෙක් උපදී නම් එහිත් කලකිරෙයි.

කනෙහිත් කලකිරෙයි, ශබ්දයන්හිත් ......

නැහැයෙහිත් කලකිරෙයි........

දිවෙහිත් කලකිරෙයි......

කයෙහිත් කලකිරෙයි........

මනසෙහිත් කලකිරෙයි. ධර්මයන්හිත් කලකිරෙයි. මනෝවිඥානයෙහිත් කලකිරෙයි. මනෝසම්ඵස්සයෙහිත් කලකිරෙයි. මනෝ සම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදනායෙක් උපදී නම් එහිත් කලකිරෙයි. කලකිරෙන්නේ නො ඇලෙයි. නො ඇලෙන්නේ මිදෙයි. මිදුණුකල්හි මිදුණේ යයි දැනීම වෙයි. ජාතිය ක්ෂය වූ ය. බඹසැර වැස නිමවන ලද සිව්මග කටයුතු කරන ලද, මේ රහත්බව පිණිස අනෙකක් නැතැයි දැනගනි. මහණෙනි, මේ සියලු උපාදානයන් ක්ෂය කිරීම පිණිස වූ ධර්මය යි.

 

නවවැනි වූ උපද්දුත සූත්‍රය නිමියේ ය.