උපස්සට්ඨ සූත්‍රය

1.5.10

උපස්සට්ඨ සූත්‍රය

52. මහණෙනි, සියල්ල පීඩා සහිත  ය. මහණෙනි, කවර සියල්ලක් පීඩා සහිත    ද යත්: මහණෙනි, ඇස පීඩා සහිත   ය. රූප පීඩා සහිත   ය. චක්ඛුවිඤ්ඤාණය පීඩා සහිත   ය. චක්ඛුසම්ඵස්සය පීඩා සහිත   ය. චක්ඛුසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් එ ද අනිතය ය.

කන පීඩා සහිත   ය.  ශබ්ද පීඩා සහිත   ය.  සෝතවිඥානය පීඩා සහිත   ය. සෝතසම්ඵස්සය පීඩා සහිත   ය. සෝතසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් ඒ ද අනාත්ම ය

දිව පීඩා සහිත   ය. රස පීඩා සහිත   ය. ජිව්හාවිඤ්ඤාණය පීඩා සහිත   ය.  ජිව්හාසම්ඵස්සය පීඩා සහිත   ය. ජිව්හාසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද පීඩා සහිත   ය.

කය  පීඩා සහිත   ය. ඵොට්ඨබ්බ පීඩා සහිත   ය. කායිවිඥානය පීඩා සහිත   ය. කායස්පර්ශය පීඩා සහිත   ය. කායස්පර්ශය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නො සුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද අනාත්ම ය

සිත පීඩා සහිත   ය. දහම් පීඩා සහිත   ය.  මනෝවිඤ්ඤාණය පීඩා සහිත   ය.  මනෝසම්ඵස්සය පීඩා සහිත   ය. මනෝසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද අනාත්ම ය

මහණෙනි, මෙසේ දක්නා ශ්‍රැතවත් ආර්යශ්‍රාවක තෙමේ චක්ඛුයෙහිත් කලකිරෙයි. රූපයන්හිත් කලකිරෙයි. චක්ඛුවිඤ්ඤාණයෙහිත් කලකිරෙයි චක්ඛුසම්ඵස්සයෙහිත් කලකිරෙයි. චක්ඛුසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදනායෙක් උපදී නම් එහිත් කලකිරෙයි.

කනෙහිත් කලකිරෙයි, ශබ්දයන්හිත් ......

නැහැයෙහිත් කලකිරෙයි........

දිවෙහිත් කලකිරෙයි......

කයෙහිත් කලකිරෙයි........

මනසෙහිත් කලකිරෙයි. ධර්මයන්හිත් කලකිරෙයි. මනෝවිඥානයෙහිත් කලකිරෙයි. මනෝසම්ඵස්සයෙහිත් කලකිරෙයි. මනෝ සම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදනායෙක් උපදී නම් එහිත් කලකිරෙයි. කලකිරෙන්නේ නො ඇලෙයි. නො ඇලෙන්නේ මිදෙයි. මිදුණුකල්හි මිදුණේ යයි දැනීම වෙයි. ජාතිය ක්ෂය වූ ය. බඹසැර වැස නිමවන ලද සිව්මග කටයුතු කරන ලද, මේ රහත්බව පිණිස අනෙකක් නැතැයි දැනගනි. මහණෙනි, මේ සියලු උපාදානයන් ක්ෂය කිරීම පිණිස වූ ධර්මය යි.

දසවැනි වූ උපස්සට්ඨ සූත්‍රය නිමියේ ය.