දුක්ඛ සූත්‍රය

1.5.2

දුක්ඛ සූත්‍රය

44. මහණෙනි, සියල්ල දුක් ය........

          මහණෙනි, සියල්ල දුක් ය මහණෙනි, කවර සියල්ලක් දුක්ඛ ද යත්: මහණෙනි, ඇස දුක් ය රූප දුක් ය චක්ඛුවිඤ්ඤාණය දුක් ය චක්ඛුසම්ඵස්සය දුක් ය චක්ඛුසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් එ ද අනිතය ය.

කන අනිත්‍ය ය, ශබ්ද අනිත්‍ය ය, සෝතවිඥානය දුක් ය සෝතසම්ඵස්සය දුක් ය සෝතසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් ඒ ද දුක් ය

දිව දුක් ය රස දුක් ය ජිව්හාවිඤ්ඤාණය අනිත්‍ය ය, ජිව්හාසම්ඵස්සය දුක් ය ජිව්හාසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද දුක් ය

කය  දුක් ය ඵොට්ඨබ්බ දුක් ය කායිවිඥානය දුක් ය කායස්පර්ශය දුක් ය කායස්පර්ශය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නො සුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද දුක් ය

සිත දුක් ය දහම් අනිත්‍ය ය, මනෝවිඤ්ඤාණය අනිත්‍ය ය, මනෝසම්ඵස්සය දුක් ය මනෝසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද දුක් ය

මහණෙනි, මෙසේ දක්නා ශ්‍රැතවත් ආර්යශ්‍රාවක තෙමේ චක්ඛුයෙහිත් කලකිරෙයි. රූපයන්හිත් කලකිරෙයි. චක්ඛුවිඤ්ඤාණයෙහිත් කලකිරෙයි චක්ඛුසම්ඵස්සයෙහිත් කලකිරෙයි. චක්ඛුසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදනායෙක් උපදී නම් එහිත් කලකිරෙයි.

කනෙහිත් කලකිරෙයි, ශබ්දයන්හිත් ......

නැහැයෙහිත් කලකිරෙයි........

දිවෙහිත් කලකිරෙයි......

කයෙහිත් කලකිරෙයි........

මනසෙහිත් කලකිරෙයි. ධර්මයන්හිත් කලකිරෙයි. මනෝවිඥානයෙහිත් කලකිරෙයි. මනෝසම්ඵස්සයෙහිත් කලකිරෙයි. මනෝ සම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදනායෙක් උපදී නම් එහිත් කලකිරෙයි. කලකිරෙන්නේ නො ඇලෙයි. නො ඇලෙන්නේ මිදෙයි. මිදුණුකල්හි මිදුණේ යයි දැනීම වෙයි. ජාතිය ක්ෂය වූ ය. බඹසැර වැස නිමවන ලද සිව්මග කටයුතු කරන ලද, මේ රහත්බව පිණිස අනෙකක් නැතැයි දැනගනි. මහණෙනි, මේ සියලු උපාදානයන් ක්ෂය කිරීම පිණිස වූ ධර්මය යි.

                                                             දෙ වැනි දුක්ඛ සූත්‍රය නිමියේ ය.