පරිඤ්ඤෙය්‍ය සූත්‍රය

1.5.5

පරිඤ්ඤෙය්‍ය සූත්‍රය

47. සැවැත්නුවර-

          මහණෙනි, සියල්ල පිරිසිඳ දතයුතු ය. මහණෙනි, කවර සියල්ලක් පිරිසිඳ දතයුතු  ද යත්: මහණෙනි, ඇස පිරිසිඳ දතයුතු ය. රූප පිරිසිඳ දතයුතු ය. චක්ඛුවිඤ්ඤාණය පිරිසිඳ දතයුතු ය. චක්ඛුසම්ඵස්සය පිරිසිඳ දතයුතු ය. චක්ඛුසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් එ ද අනිතය ය.

කන පිරිසිඳ දතයුතු ය.  ශබ්ද පිරිසිඳ දතයුතු ය.  සෝතවිඥානය පිරිසිඳ දතයුතු ය. සෝතසම්ඵස්සය පිරිසිඳ දතයුතු ය. සෝතසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් ඒ ද අනාත්ම ය

දිව පිරිසිඳ දතයුතු ය. රස පිරිසිඳ දතයුතු ය. ජිව්හාවිඤ්ඤාණය පිරිසිඳ දතයුතු ය.  ජිව්හාසම්ඵස්සය පිරිසිඳ දතයුතු ය. ජිව්හාසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද පිරිසිඳ දතයුතු ය.

කය  පිරිසිඳ දතයුතු ය. ඵොට්ඨබ්බ පිරිසිඳ දතයුතු ය. කායිවිඥානය පිරිසිඳ දතයුතු ය. කායස්පර්ශය පිරිසිඳ දතයුතු ය. කායස්පර්ශය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නො සුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද අනාත්ම ය

සිත පිරිසිඳ දතයුතු ය. දහම් පිරිසිඳ දතයුතු ය.  මනෝවිඤ්ඤාණය පිරිසිඳ දතයුතු ය.  මනෝසම්ඵස්සය පිරිසිඳ දතයුතු ය. මනෝසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද අනාත්ම ය

මහණෙනි, මෙසේ දක්නා ශ්‍රැතවත් ආර්යශ්‍රාවක තෙමේ චක්ඛුයෙහිත් කලකිරෙයි. රූපයන්හිත් කලකිරෙයි. චක්ඛුවිඤ්ඤාණයෙහිත් කලකිරෙයි චක්ඛුසම්ඵස්සයෙහිත් කලකිරෙයි. චක්ඛුසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදනායෙක් උපදී නම් එහිත් කලකිරෙයි.

කනෙහිත් කලකිරෙයි, ශබ්දයන්හිත් ......

නැහැයෙහිත් කලකිරෙයි........

දිවෙහිත් කලකිරෙයි......

කයෙහිත් කලකිරෙයි........

මනසෙහිත් කලකිරෙයි. ධර්මයන්හිත් කලකිරෙයි. මනෝවිඥානයෙහිත් කලකිරෙයි. මනෝසම්ඵස්සයෙහිත් කලකිරෙයි. මනෝ සම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදනායෙක් උපදී නම් එහිත් කලකිරෙයි. කලකිරෙන්නේ නො ඇලෙයි. නො ඇලෙන්නේ මිදෙයි. මිදුණුකල්හි මිදුණේ යයි දැනීම වෙයි. ජාතිය ක්ෂය වූ ය. බඹසැර වැස නිමවන ලද සිව්මග කටයුතු කරන ලද, මේ රහත්බව පිණිස අනෙකක් නැතැයි දැනගනි. මහණෙනි, මේ සියලු උපාදානයන් ක්ෂය කිරීම පිණිස වූ ධර්මය යි.

සිව්වැනි වූ පරිඤ්ඤෙය්‍ය සූත්‍රය නිමියේ ය.