සච්ඡිකාතබ්බ සූත්‍රය

1.5.7

සච්ඡිකාතබ්බ සූත්‍රය

49. මහණෙනි, සියල්ල පසක් කළ යුතු  ය. මහණෙනි, කවර සියල්ලක් පසක් කළ යුතු   ද යත්: මහණෙනි, ඇස පසක් කළ යුතු  ය. රූප පසක් කළ යුතු  ය. චක්ඛුවිඤ්ඤාණය පසක් කළ යුතු  ය. චක්ඛුසම්ඵස්සය පසක් කළ යුතු  ය. චක්ඛුසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් එ ද අනිතය ය.

කන පසක් කළ යුතු  ය.  ශබ්ද පසක් කළ යුතු  ය.  සෝතවිඥානය පසක් කළ යුතු  ය. සෝතසම්ඵස්සය පසක් කළ යුතු  ය. සෝතසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් ඒ ද අනාත්ම ය

දිව පසක් කළ යුතු  ය. රස පසක් කළ යුතු  ය. ජිව්හාවිඤ්ඤාණය පසක් කළ යුතු  ය.  ජිව්හාසම්ඵස්සය පසක් කළ යුතු  ය. ජිව්හාසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද පසක් කළ යුතු  ය.

කය  පසක් කළ යුතු  ය. ඵොට්ඨබ්බ පසක් කළ යුතු  ය. කායිවිඥානය පසක් කළ යුතු  ය. කායස්පර්ශය පසක් කළ යුතු  ය. කායස්පර්ශය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නො සුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද අනාත්ම ය

සිත පසක් කළ යුතු  ය. දහම් පසක් කළ යුතු  ය.  මනෝවිඤ්ඤාණය පසක් කළ යුතු  ය.  මනෝසම්ඵස්සය පසක් කළ යුතු  ය. මනෝසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදයිතයෙක් උපදී නම් හෙ ද අනාත්ම ය

මහණෙනි, මෙසේ දක්නා ශ්‍රැතවත් ආර්යශ්‍රාවක තෙමේ චක්ඛුයෙහිත් කලකිරෙයි. රූපයන්හිත් කලකිරෙයි. චක්ඛුවිඤ්ඤාණයෙහිත් කලකිරෙයි චක්ඛුසම්ඵස්සයෙහිත් කලකිරෙයි. චක්ඛුසම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදනායෙක් උපදී නම් එහිත් කලකිරෙයි.

කනෙහිත් කලකිරෙයි, ශබ්දයන්හිත් ......

නැහැයෙහිත් කලකිරෙයි........

දිවෙහිත් කලකිරෙයි......

කයෙහිත් කලකිරෙයි........

මනසෙහිත් කලකිරෙයි. ධර්මයන්හිත් කලකිරෙයි. මනෝවිඥානයෙහිත් කලකිරෙයි. මනෝසම්ඵස්සයෙහිත් කලකිරෙයි. මනෝ සම්ඵස්සය නිසා සුව වූ හෝ දුක් වූ හෝ නොදුක් නොසුව වූ හෝ යම් වේදනායෙක් උපදී නම් එහිත් කලකිරෙයි. කලකිරෙන්නේ නො ඇලෙයි. නො ඇලෙන්නේ මිදෙයි. මිදුණුකල්හි මිදුණේ යයි දැනීම වෙයි. ජාතිය ක්ෂය වූ ය. බඹසැර වැස නිමවන ලද සිව්මග කටයුතු කරන ලද, මේ රහත්බව පිණිස අනෙකක් නැතැයි දැනගනි. මහණෙනි, මේ සියලු උපාදානයන් ක්ෂය කිරීම පිණිස වූ ධර්මය යි.

සත්වැනි වූ සච්ඡිකාතබ්බ සූත්‍රය නිමියේ ය.